Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-12

RK-08-2007-12.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-08-2007-12
NázevZměna usnesení 1226/26/2006/RK a prodej pozemku v k.ú. a obci Třebíč
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 1226/26/2006/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout koupit část pozemku st. par. č. 2691/1 v k.ú. a obci Třebíč k zajištění průchodu mezi areály Střední školy stavební Třebíč na ulici Kubišova a na ulici Hrotovická v šíři 2 m od společnosti PSJ holding, a.s. se sídlem Jihlava, Jiráskova č.p. 3960 č.o. 32, PSČ 58604 za cenu 820 Kč/m2. Na základě tohoto usnesení byl vyhotoven geometrický plán, který oddělil z uvedeného pozemku pozemek nově označený par. č. 2506 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 217 m2 v k.ú. a obci Třebíč. Geometrický plán byl předložen společnosti PSJ holding, a.s. k zajištění výmazu zástavního práva. Nyní se na OM obrátila opětovně Střední škola stavební Třebíč se žádostí o přihlédnutí k původnímu záměru školy o rozšíření průchodu mezi objektem školy a dílen na 4 m.
Současně škola předložila žádost Vodárenské akciové společnosti, a.s, divize Třebíč o odkoupení části pozemku par. č. 2390 v k.ú. a obci Třebíč k vybudování parkoviště pro cca 12 vozidel v rozsahu cca 4 x 39,5 m, neboť v nejbližším okolí společnosti není žádný pozemek umožňující vybudování parkoviště k dispozici. Škola se k možnosti prodeje části uvedeného pozemku vyjádřila kladně, ale žádá o využití finančních prostředků z prodeje pozemku k rozšíření průchodu ze 2 m na šířku 4 m. Rozšířením na tuto šířku by se škola oprostila od závislosti přístupu do areálu dílen po komunikaci jiného vlastníka, kterým je PSJ holding. a. s. V současné době existuje mezi PSJ holding, a.s. a krajem Vysočina smlouva o zřízení věcného břemene, která umožňuje užívání komunikace této společnosti. Hlavním přínosem rozšíření bude dle názoru školy nezávislost přístupu na jiných subjektech a kontrola nad přístupovým místem do areálu školy. Škola dále vypočítává náklady, které by rozšíření průchodu na požadované 4 m bylo třeba vynaložit.
Návrh řešení OM předkládá variantní řešení této záležitosti.
První varianta předpokládá změnu usnesení 1226/26/2006/RK tak, že šíře průchodu bude rozšířena dle požadavku školy na 4 m a současně bude vyhověno Vodárenské akciové společnosti, a.s, divize Třebíč prodat část pozemku par. č. 2390 v k. ú. a obci Třebíč k vybudování parkoviště. Vzhledem k tomu, že tato společnost vlastní nemovitost sousedící s požadovaným pozemkem, je možné označit přímý prodej předem vybranému zájemci jako prodej v souladu s článkem 2, bod 3 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina. Zákonnou podmínkou prodeje nemovitého majetku je zveřejnění záměru prodeje po stanovenou lhůtu na úřední desce krajského úřadu. Po uplynutí této lhůty nechá žadatel na své náklady vyhotovit geometrický plán na rozdělení pozemku a předloží jej OM. Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem jako cena v místě a čase obvyklá.
Druhá varianta předpokládá zachování výše uvedeného usnesení rady kraje, tzn., že šíře průchodu bude zachována na 2 m a část pozemku par. č. 2390 v k.ú. a obci Třebíč bude za výše uvedených podmínek prodána Vodárenské akciové společnosti, a.s, divize Třebíč k vybudování parkoviště.
Třetí varianta předkládá zachování platnosti výše uvedeného usnesení rady kraje s tím, že Vodárenské akciové společnosti, a.s, divize Třebíč nebude požadovaná část pozemku prodána.
První varianta, kdy bude plně vyhověno jak škole, tak žadateli, umožní škole nezávislost komunikačního napojení na stávajícího vlastníka komunikace, tj. PSJ holding. a.s. Představuje však zvýšené náklady nejen na koupi další požadované části pozemku, ale i náklady na zbudování průjezdu.
Druhou variantou by bylo vyhověno Vodárenské akciové společnosti, a.s, divize Třebíč a požadovaná část pozemku by byla prodána, šíře průchodu by byla zachována tak, jak byla geometricky zaměřena. K této variantě se přiklání odbor školství, mládeže a sportu.
Třetí varianta by zachovala stávající rozhodnutí rady kraje - doporučení zastupitelstvu kraje na koupi pozemků ke zřízení průchodu v šíři 2 m.
StanoviskaStřední škola stavební Třebíč:
- navrhuje rozšíření průchodu a současně prodej požadovaného pozemku s tím, že pozemek se nachází v prostoru, který není z hlediska budoucí využitelnosti pro školu zajímavý a k prodeji dává souhlas
- součástí souhlasu je požadavek na využití prostředků prodeje k dodatečnému dořešení šíře průchodu mezi objekty školy a dílen
- v prostoru průchodu stojí stožár el. osvětlení, který dříve sloužil k osvětlení areálu OSP. Dnes je odpojen a mimo provoz. PSJ souhlasí s jeho likvidací.
- po zřízení průchodu v šíři 4 m mezi objekty školy není potřebné věcné břemeno na komunikaci PSJ.
- do roku 2005 byly náklady na údržbu komunikace zakalkulovány do nájemní smlouvy. Po odkoupení nemovitosti v r. 2006 bylo dohodnuto s PSJ oproštění od plateb za údržbu komunikace PSJ do konce roku. Pro další období jsou náklady na údržbu a opravy komunikace formulovány ve smlouvě o zřízení věcného břemene, konkrétní výše nákladů však z této smlouvy nevyplývá a dá se předpokládat, že podle současného technického stavu vozovky budou vysoké.

Odbor školství, mládeže a sportu považuje spojovací koridor v šířce 2 m za dostatečný pro průchod osob a nedoporučuje jeho rozšíření na dvojnásobek.
Část pozemku par. č. 2390 o rozloze cca 4 x 39,5 m v k.ú. a obci Třebíč, o jehož odkoupení požádala Vodárenská akciová společnost. a.s. Třebíč za účelem zřízení firemního parkoviště není pro školu nezbytná a škola nepočítá do budoucna s jejím využitím. OŠMS nemá námitky proti jejímu eventuelnímu prodeji.
Návrh usnesenívarianta 1
Rada kraje
rozhoduje
* změnit usnesení 1226/26/2006/RK takto: rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje koupit část pozemku st. par. č. 2691/1 v k. ú. a obci Třebíč k zajištění průchodu mezi areály Střední školy stavební Třebíč na ulici Kubišova a na ulici Hrotovická v šíři 4 m od společnosti PSJ holding, a.s. se sídlem Jihlava;
* zveřejnit záměr prodeje části pozemku par. č. 2390 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 17 239 m2 v k. ú. a obci Třebíč v rozsahu cca 160 m2 na úřední desce.


varianta 2
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje části pozemku par. č. 2390 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 17 239 m2 v k. ú. a obci Třebíč v rozsahu cca 160 m2 na úřední desce.

varianta 3
Rada kraje
rozhoduje
nezveřejnit záměr prodeje části pozemku par. č. 2390 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 17 239 m2 v k. ú. a obci Třebíč v rozsahu cca 160 m2 na úřední desce.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz