Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-20

RK-08-2007-20.doc  RK-08-2007-20pr1.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-08-2007-20
NázevPříspěvek města Havlíčkův Brod Krajské knihovně Vysočiny - uzavření smlouvy
Zpracoval M. Janíčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 9/07 ze dne 29. 1. 2007 se Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod zavázalo poskytnout kraji Vysočina z rozpočtu města finanční příspěvek na rok 2007 ve výši 6 000 tis. Kč pro Krajskou knihovnu Vysočiny s určením na financování nákladů spojených s plněním funkcí základní knihovny pro občany města Havlíčkův Brod. Příspěvek se poskytuje z rozpočtových prostředků města Havlíčkův Brod v souladu s § 11 odst. 4 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění.
Dne 8. 2. 2007 byl odboru kultury a památkové péče doručen návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku na plnění funkcí základní knihovny Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je poskytnutí příspěvku Krajské knihovně Vysočina prostřednictvím jejího zřizovatele, kraje Vysočina, na plnění funkcí základní knihovny ve městě Havlíčkův Brod.
Odbor kultury a památkové péče překládá radě kraje Smlouvu k projednání a rozhodnutí o jejím uzavření. Rada kraje dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, je oprávněna rozhodovat o nabytí a převodu movitých věcí a práv na kraj včetně peněz.
Smlouva bude projednána Radou města Havlíčkův Brod a schválena dne 12. 3. 2007. Po podpisu Smlouvy bude radě kraje předložena ke schválení úprava příjmové i výdajové části rozpočtu kraje, změna závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" Krajské knihovny Vysočiny včetně promítnutí do finančního plánu organizace na rok 2007.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje v souladu s ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na plnění funkcí základní knihovny Krajskou knihovnou Vysočiny (RK-08-2007-20, př. 1).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o nabytí peněz na kraj podle materiálu RK-08-2007-20, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz