Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-24

RK-08-2007-24.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-08-2007-24
NázevVeřejná zakázka - služby mobilního operátora
Zpracoval I. Šmídová, P. Vaněk
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuDne 25.01.2007 radní kraje Jaroslav Hulák schválil zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby mobilního operátora formou výzvy k podání nabídek dle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina (dále jen "Pravidla"). Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních hlasových a mobilních datových služeb prostřednictvím GSM a CDMA sítě mobilního operátora pro Krajský úřad kraje Vysočina. Plnění předmětu této zakázky má překlenout časové období u části využívaných mobilních telekomunikačních služeb zadavatele nutné k přípravě a realizaci veřejné zakázky na kompletní portfolio mobilních telekomunikačních služeb v užívání Krajského úřadu Kraje Vysočina a případně i jeho zřízených příspěvkových organizací.
Současně schválil seznam zájemců o veřejnou zakázku kraje Vysočina, kteří byli vyzváni k podání nabídky, a jmenoval komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
Odbor informatiky a odbor sekretariátu ředitele a v souladu s Pravidly zrealizoval veřejnou zakázku. V termínu do 08.02.2007 byly předloženy 2 nabídky. Jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek se uskutečnilo dne 08.02.2007. Kriterium hodnocení nabídek stanoveno jako nejnižší nabídková cena, která byla zpracována formou ocenění vzorku poskytnutých dat.
Návrh řešení Komise pro posouzení a hodnocení nabídek navrhla zadavateli uzavřít smlouvu na služby mobilního operátora s firmou Telefónica O2 Czech Republic a.s.. Nabídka splňuje podmínky výzvy a kriterium hodnocení. Na základě doporučení komise rozhodl radní kraje dne 8.2.2007 přidělit zakázku uvedené firmě. V souladu s ustanovením čl. 2 odst. 5 Pravidel je o zadání veřejné zakázky informována Rada kraje Vysočiny formou předložení Rozhodnutí o přidělení zakázky (příloha RK-08-2007-24, př. 1) a Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek (příloha RK-08-2007-24, př. 2).
StanoviskaOdbor ekonomický - ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2007 je v kapitole Krajský úřad rozpočtována částka ve výši 3 500 tis Kč na položce Služby telekomunikací a radiokomunikací.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí radního kraje přidělit veřejnou zakázku na služby mobilního operátora firmě Telefónica O2 Czech Republic a. s.
Odpovědnost OI, OSŘKŽÚ
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz