Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-06

RK-08-2007-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-08-2007-06
NázevOhlášení odstranění stavby
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kolář
Počet příloh
Popis problémuŘeditelství silnic a dálnic ČR je investorem stavby I/38 Moravské Budějovice - obchvat, v jejímž rámci budou realizovány přeložky silnic II/411 a III/4118, které jsou vlastnictvím kraje. Po vybudování přeložek bude část původních úseků silnic zrušena, provedeno odstranění konstrukčních vrstev a následně provedena biologická rekultivace.
Usnesením 1792/37/2006/RK rada kraje souhlasila s vydáním stavebního povolení na stavbu "I/38 Moravské Budějovice - obchvat", jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, při které dojde k dotčení pozemků ve vlastnictví kraje.
Na jednání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 2. 2007 je předložen materiál, podle něhož má zastupitelstvo kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky - Ředitelství silnic a dálnic stavební objekty C 112 Přeložka silnice II/411; C 113 Přeložka silnice III/4118; C 221 Propustek na silnici III/15226 v budoucnu vybudovaných v rámci stavby "I/38 Moravské Budějovice-obchvat" do vlastnictví kraje Vysočina. V rámci budování přeložek silnic budou některé stávající úseky silnic zrušeny a rekultivovány.
Nyní se na OM obrátilo ŘSD ČR se žádostí o vyhotovení plné moci k ohlášení odstranění stavby, které ŘSD bude zajišťovat, ale není její vlastníkem.
Návrh řešení OM navrhuje vyslovit souhlas s odstraněním úseků silnic II/411 a III/4118.
Návrh usnesení dále předpokládá rozhodnout udělit plnou moc Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava k podání ohlášení odstranění části úseků silnic II/411 a III/4118, jejich přeložky bude ŘSD, Správa Jihlava realizovat.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s odstraněním úseků silnic II/411 a III/4118 v souvislosti s realizací stavebních objektů "C 112 přeložka silnice II/411" a "C 113 přeložka silnice III/4118" v rámci stavby "I/38 Moravské Budějovice - obchvat", jejichž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava;
rozhoduje
udělit plnou moc Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa Jihlava k zastupování kraje Vysočina k podání ohlášení odstranění úseků silnic II/411 a III/4118.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz