Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-07

RK-08-2007-07.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-08-2007-07
NázevStavba chodníku v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o stavbu chodníku u silnice III/34512 v městysu Vilémov.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. 1533/1-ost. pl., silnice o výměře 22 588 m2 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov, kterou vlastní na základě zákona 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a který je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na LV 428 pro uvedené k. ú. a obec.
Městys Vilémov hodlá jako investor na části tohoto pozemku vybudovat chodník. Městys Vilémov počítá s tím, že po dokončení stavby bude tato na její náklady zaměřena geometrickým oddělovacím plánem a dojde k majetkoprávnímu vypořádání v tom smyslu, že část pozemku par. č. 1533/1 zastavěná chodníkem bude darována městysu Vilémov. Městys Vilémov se zavázal, že veškeré náklady se stavbou a s majetkoprávním vypořádáním budou hrazeny z jeho finančních zdrojů.
Návrh řešení Protože uvedenou stavbou dojde ke zlepšení dopravní situace u silnice III. tř., doporučuje odbor majetkový radě kraje vyslovit souhlas se stavbou chodníku dle podmínek stanovených KSÚS Vysočiny, příspěvkovou organizací, provoz Havlíčkův Brod.
S ohledem na ustanovení § 110 vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, musí stavebník prokázat vlastnické právo k pozemku, určenému k zastavění nebo právo založené smlouvou provést stavbu. Dle současné praxe je touto smlouvou smlouva o budoucí darovací smlouvě, ve které vlastník pozemku vysloví souhlas s dotčením pozemku v jeho vlastnictví zamýšlenou stavbou.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou chodníku na pozemku par. č. 1533/1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov, rozhodnout zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěné části tohoto pozemku do vlastnictví městyse Vilémov a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které kraj Vysočina vysloví souhlas se stavbou a zaváže se převést bezúplatně stavbou zastavěnou část pozemku par. č. 1533/1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov.
StanoviskaSouhlasné vyjádření KSÚSV, provoz Havlíčkův Brod ze dne 29. 1. 2007.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemku par. č. par. č. 1533/1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov;

rozhoduje
zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěných částí pozemku par. č. par. č. 1533/1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov do vlastnictví městyse Vilémov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které kraj Vysočina vysloví souhlas se stavbou a zaváže se převést bezúplatně stavbou zastavěnou část pozemku par. č. 1533/1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 27. března 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz