Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-03

RK-08-2007-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-08-2007-03
NázevNávrh na zařazení nové akce a na rozpočtové opatření
Zpracoval J. Lukáš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je vlastníkem objektu v Kamenici nad Lipou, který využívá ke své činnosti Dětský domov Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace. V tomto objektu jsou osazena ještě původní špaletová okna ve špatném technickém stavu a dochází k velkým tepelným ztrátám a ohrožení ubytovaných dětí.
Vzhledem k výše popsanému považuje OM za potřebné začít s pracemi na odstranění tohoto stavu. Práce musí probíhat za plného provozu tohoto objektu.
Potřeba této akce byla projednávána v závěru roku 2006 na úrovni některých členů rady kraje a bylo dohodnuto její projednání formou návrhu rozpočtového opatření k počátku roku 2007.
Návrh řešení OM navrhuje zařadit akci "Dětský domov Kamenice nad Lipou - Oprava oken" do přílohy M2 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích na kapitole Nemovitý majetek s tím, že finanční krytí je navrhováno zajistit rozpočtovým opatřením z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje.
V rámci navrhované akce bude zajištěna projektová příprava na celý objekt a realizace 1. etapy - výměna části stávajících špaletových oken za okna plastová, včetně souvisejících úprav.
StanoviskaKontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina na základě provedené kontroly č. 3/2006 uložil úkol - doporučení č. KV6/06: "V oblasti zdravotnictví uvažovat o investici do Dětského centra Jihlava a Dětského domova Kamenice, které jsou financovány obdobně jako oblast sociálních služeb".
Odbor ekonomický souhlasí s provedením rozpočtového opatření dle návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zařadit novou akci "Dětský domov Kamenice nad Lipou - Oprava oken", do přílohy M2 rozpočtu, která rozepisuje položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích kapitoly Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve zdravotnických organizacích, § 3529 Ostatní ústavní péče (běžné výdaje) o částku 1 900 000 Kč na akci "Dětský domov Kamenice nad Lipou - Oprava oken" a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz