Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-49

RK-08-2007-49.doc  RK-08-2007-49pr1.doc  RK-08-2007-49pr3.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-08-2007-49
NázevFinancování projektu "EU - jak ji vidíme MY"
Zpracoval M. Matějková
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuParlament dětí a mládeže Vysočina (jehož koordinátorem je občanské sdružení Hodina H, zastoupen statutárním zástupcem Hodiny H, o. s. Mgr. Danielou Havlíčkovou ), Eurocentrum Jihlava a Střední škola obchodu a služeb Jihlava požádaly o financování závěrečné části projektu s názvem "EU - jak ji vidíme MY". Partnerem projektu a v případě schválení žádosti příjemcem dotace je Střední škola obchodu a služeb Jihlava.
Jde o soutěž s tématikou Evropské unie pro žáky a studenty 3. ročníků středních škol a učilišť v kraji Vysočina. Plánovanou cenou pro výherce by mohl být zájezd do Bruselu financovaný krajem Vysočina. Cílem projektu je seznámit studenty a žáky maturitních oborů středních škol s principy a fungováním EU a jeho řídícího orgánu - Evropského parlamentu. Pomoci jim v jejich vlastní orientaci a utvoření svého názoru. Projekt by měl doplnit informace, které studenti a žáci získávají ve školách a z médií o osobní poznatky přímo ze sídel EU a vytvořit tak ucelenější obraz o činnosti a fungování nejvyšších orgánů EU. Předpokládáme, že informace zprostředkované "svými vrstevníky" pomohou zvýšit zájem studentů a žáků o EU.
Projekt je tříkolový, první dvě kola proběhla v režii organizátorů a s organizační pomocí KrÚ. Záštitu nad projektem převzal PaedDr. Ivo Strejček - poslanec Evropského parlamentu. Podrobně byla o projektu informována radní M. Matějková. První kolo proběhlo korespondenčně, studenti zapojených středních škol kraje Vysočina odpovídali na otázky ohledně EU. Odpovědi byly vyhodnoceni a nejlepší studenti (vždy nejvýše dvě dvoučlenná družstva z každé školy) pozváni na krajské kolo do Jihlavy. Krajské kolo proběhlo 7. 2. 2007 v kongresovém sále KrÚ. Zúčastnilo se ho 48 studentů. Zahájení byli přítomni hejtman kraje Miloš Vystrčil, primátor města Jihlavy Jaroslav Vymazal. Poslanec EP Ivo Strejček se programu účastnil po celý den. Studenti vyslechli prezentace hostů, vyplnili písemné testy a vylosovali si zadání k esejím, které mají vypracovat. Tyto výsledky budou zpracovány a nejpozději do 21. 3. 2007 budou vyhodnoceni vítězové soutěže. Odměnou vítěznému družstvu na prvním až třetím místě, by mohl být zájezd do Bruselu.
Podrobný popis projektu a variantní rozpočet jsou uvedené v materiálu RK-08-2007-49, př. 1.
Návrh řešení Předkladatelka materiálu doporučuje schválit příspěvek kraje na zájezd pro šest studentů a dva členy doprovodu do Bruselu. Program pro studenty by byl v Bruselu zajištěn ve spolupráci s panem Ivo Strejčkem. V průběhu realizace projektu se organizátoři snažili nalézt jiné zdroje financování zájezdu, ale to se bohužel nepodařilo. V příštích letech by projekt mohl pokračovat, ale je nutné zpracovat projekt na čerpání financí z Evropských zdrojů. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. V případě schválení žádosti by příjemcem dotace byla Střední škola obchodu a služeb Jihlava, která by též vše organizačně zajistila.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana podporuje aktivity, které vedou ke zvyšování povědomí mladých občanů kraje Vysočina o orgánech Evropské unie a jejich činnostech.

Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 30. 1. 2007 je 28 063 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava, IČ 00836591 ve výši ........... Kč na financování projektu "EU - jak ji vidíme MY";
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku ...........Kč určenou pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava na financování projektu "EU - jak ji vidíme MY" při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku ........Kč;
* zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz Střední školy obchodu a služeb Jihlava o částku ..........Kč na financování projektu "EU - jak ji vidíme MY".
Odpovědnost OŠMS, EO, OSH
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz