Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-52

RK-08-2007-52.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-08-2007-52
NázevZveřejnění záměru darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina zřizuje Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci. Organizace využívá ke své činnosti budovu postavenou v roce 1932 pro administrativní účely. Budova je pro potřeby domova dispozičně nevhodná je ve špatném stavebně technickém stavu a vyžadovala by kompletní rekonstrukci. Proto byl zpracován materiál posuzující dvě zásadní koncepční řešení spočívající v rekonstrukci stávající budovy nebo výstavby nové budovy domova pro seniory na pozemku ve vlastnictví města Velké Meziříčí. S ohledem na náročnost rekonstrukce stávající budovy domova, přičemž nebude možné dosáhnout ideální dispozice, se jak OM tak OSVZ přiklání k variantě novostavby.
Rada kraje materiál projednala a usnesením 1386/29/2006/RK pověřila Bc. Jiřího Vondráčka, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, prověřit možnosti realizace výstavby nového objektu pro Domov důchodců Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci, z hlediska jejího financování a s tím souvisejících majetkových převodů.
Ve věci proběhla řada jednání s městem Velké Meziříčí. Město nabízí pozemek ve svém vlastnictví pro výstavbu nové budovy domova a současně žádá o převod stávající budovy Domova pro seniory do svého vlastnictví k využití pro potřeby městského úřadu a dalších úřadů veřejné správy.
Současně probíhala jednání o vymezení věcného rozsahu novostavby ve vazbě na potřeby domova a koncepci takového typu zařízení v republikovém měřítku.
Další jednání o financování novostavby domova pro seniory proběhla na úrovni MPSV.
Návrh řešení Další postup předpokládá zpracování investičního záměru pro předložení požadavku kraje Vysočina do investičního programu MPSV s termínem do 31. 3. 2007. Předpokládaná kapacita novostavby domova pro seniory je max. 120 klientů, stravovací provoz s kapacitou i pro sousední dům s pečovatelskou službu zřizovaný městem a odpovídající zázemí.
Pro další jednání s městem Velké Meziříčí je potřebné nejlépe formou smluv o budoucích darovacích smlouvách vymezit budoucí převody nemovitého majetku. Z hlediska časového postupu přípravy navrhuje OM rozhodnout zveřejnit záměr darování nemovitostí užívaných Domovem pro seniory Velké Meziříčí na úřední desce krajského úřadu. Vlastní projednání a uzavření smluv o budoucích smlouvách darovacích bude předloženo samosprávným orgánům kraje a města v návaznosti na podrobné vymezení smluvních podmínek a reálnosti získání finančních prostředků z investičního programu MPSV.
Jako kompenzaci za nemovitosti užívané domovem pro seniory by město Velké Meziříčí darovalo do vlastnictví kraje pozemek pro výstavbu novostavby domova pro seniory. Jedná se o pozemek v okrajové části města sousedící s domem s pečovatelskou službou
StanoviskaOSVZ souhlasí s návrhem na rozhodnutí o zveřejnění záměru darování nemovitostí.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování budovy č.p. 386 stojící na pozemku par. č. 678, pozemku par. č. 678 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 042 m2, pozemku par. č. 675/1 - ost. plocha, zeleň o výměře 911 m2, pozemku par. č. 679 - ost. plocha, zeleň o výměře 936 m2 a pozemku par. č. 680 - ost. plocha, zeleň o výměře 882 m2 , vše v k.ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz