Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-42

RK-08-2007-42.doc  RK-08-2007-42pr1.doc  RK-08-2007-42pr2.doc  RK-08-2007-42pr3.doc  RK-08-2007-42pr4.doc  RK-08-2007-42pr5.xls
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-08-2007-42
NázevInformace o Integrovaném operačním programu a o kriteriích stanovených MPSV v oblasti pilotního zahájení procesu transformace pobytových zařízení - návrh na využití prostředků z Integrovaného operačního programu
Zpracoval M. Brož
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo práce a sociálních věcí oslovilo dopisem hejtmana kraje Vysočina s informací o Integrovaném operačním programu a o kriteriích stanovených MPSV v oblasti pilotního procesu transformace pobytových zařízení a o možnostech čerpání a využití finančních prostředků z Integrovaného operačního programu. Integrovaný operační program (IOP) je jedním z klíčových dokumentů ČR zpracovaných pro čerpání v rámci Cíle konvergence pro programovací období 2007-2013. Financování IOP bude zajištěno z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V materiálu KSPP-02-2007-03, př. 1 je uveden dopis z MPSV spolu s přílohou, která podrobněji popisuje nabídku čerpání z Integrovaného operačního programu. Dále je v této příloze jako rozšiřující uveden materiál předložený na jednání Komise pro sociální věci Rady Asociace krajů ČR, ve kterém je popsáno, jakým způsobem bude možné čerpat prostředky z Evropských strukturálních fondů na integraci osob ohrožených sociálním vyloučením. Části textu, které mají vztah k projednávané nabídce MPSV jsou v materiálu označeny šedým podbarvením.
Podpora bude podle sdělení zástupců MPSV směrována alespoň do jednoho vybraného pobytového zařízení v každém kraji podle splnění kriterií pro výběr zařízení stanovených Ministerstvem práce a sociálních věcí. Do konce měsíce února 2007 je pro tyto účely nezbytné určit jedno pobytové zařízení v kraji Vysočina, které bude do tohoto programu zařazeno a další jako náhradní spolu s jejich identifikačními údaji. Zároveň je možné do procesu transformace částečně zapojit i další zařízení.
Na oblast transformace je vyčleněno cca 110 mil. Kč na kraj. V rámci této podpory nebude vyžadována žádná finanční spoluúčast ze strany kraje ani obce. Konzultovali jsme reálnost této částky s odborem regionálního rozvoje. Podle jejich sdělení by částka mohla být reálná, ale podoba Integrovaného operačního programu není definitivní a jeho vyhlášení je ohroženo diskusemi o jeho potřebnosti.
Rada kraje vzala na vědomí informaci o investičních potřebách příspěvkových organizací kraje zřizovaných na úseku sociálních služeb na období 2006 až 2008 na svém zasedání dne . Z tohoto materiálu potom vycházejí jednotlivé stavební záměry předkládané po vzájemné spolupráci majetkovým odborem. Pro informaci je připojen jako materiál
RK-08-2007-42, př. 4 a popis zařízení, kterých se týká výše uvedený záměr MPSV, je podbarven šedě. Jedná se o materiál zpracovaný před vznikem Koncepce podpory transformace pobytových zařízení sociálních služeb zpracované MPSV a před konkretizací možností čerpání z Evropských strukturálních fondů. Tyto faktory nyní povedou k rozšíření a úpravě a konkretizaci investičních záměrů v návaznosti na využití těchto prostředků. Základním záměrem i nadále zůstává snižování počtu lůžek na pokojích a zvyšování kvality bydlení s tím, že v některých případech dojde ke snížení počtu lůžek. Jako doplňující informaci připojujeme k návrhu ještě materiál RK-08-2007-42, př. 5, který uvádí počty lůžek v jednotlivých ústavech sociální péče.
Za účelem projednání přístupu k výše uvedené nabídce bylo svoláno jednání se zástupci zařízení, kterých by se proces transformace mohl týkat. Na společném setkání odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina s ředitelkami a řediteli ústavů sociální péče, zřizovaných krajem Vysočina, které se konalo dne 12. 2. 2007, bylo vzájemně prokonzultováno a odsouhlaseno, že zařízením, které nejlépe splňuje kritéria stanovená ze strany MPSV Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace. Jen část jeho klientů však bude schopna bydlení v bytových jednotkách oddělených od ústavu, a proto by tyto jednotky měly být zřízeny pro klienty z více zařízení s tím, že by se tak jinde vytvořila možnost pro přemístění těch obyvatel z Jinošova, kteří potřebují pobytové služby. Z dalších zařízení nelze jednoznačně vybrat náhradní zařízení pro případ nerealizace transformace ÚSP Jinošov, a proto ponecháváme širší nabídku, kterou by se v případě potřeby mohla zabývat pracovní skupina vyslaná MPSV. Zápis z tohoto jednání je uveden v materiálu
RK-08-2007-42, př. 2.
Návrh řešení Navrhujeme schválení výběru zařízení podle závěrů uvedených v materiálu RK-08-2007-42, př. 2 a schválení zaslání stanoviska kraje dle materiálu RK-08-2007-42, př. 3. Stanovisko bude mít v současné době podobu nezávazného návrhu s tím, že konkretizovaný záměr transformace by měl být po zpracování schválen v zastupitelstvu kraje.
StanoviskaStanovisko Komise sociální a pro oblast protidrogové problematiky bude doplněno na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* doporučení sociální péče - Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace pro realizaci transformace a pro účely čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu při propojení s dílčími opatřeními v ostatních zařízeních;
* se zasláním dopisu s výše uvedeným stanoviskem kraje k výběru pobytových zařízení sociálních služeb pro realizaci transformace na základě čerpání z prostředků Integrovaného operačního programu na Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz