Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-11

RK-08-2007-11.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-08-2007-11
NázevVeřejná zakázka na služby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba"
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuV rozpočtu kraje na rok 2007 v kapitole Nemovitý majetek, příloze M4, Investice v dopravě je schválena akce "II/620 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba". Jedná se o úsek od křižovatky se silnicí II/406 do Pelhřimova v celkové délce 24,2 km. Silnice II/602 je součástí Páteřní silniční sítě kraje Vysočina. Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni dokumentace k územnímu rozhodnutí, případné navrhované obchvaty obcí ve stupni technické studie.
Výzvou k podání nabídky odeslanou odborem majetkovým dne 12. 1. 2007 bylo zahájeno zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba". Ve smyslu Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina náměstek hejtmana kraje schválil na základě návrhu odboru majetkového zadání této podlimitní veřejné zakázky na služby formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Kritériem stanoveným zadavatelem pro hodnocení předložených nabídek z hlediska jejich pořadí byla stanovena nejnižší nabídková cena.
Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena na 29. 1. 2007 do 800 hod. V této lhůtě podalo své nabídky 6 dodavatelů, z toho 6 vyzvaných zájemců. Doručené nabídky byly předány hodnotící komisi, která byla jmenována náměstkem hejtmana kraje a byla současně pověřena funkcí komise pro otevírání nabídek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace. Jednání hodnotící komise proběhlo dne 29. 1. 2007 a bylo zahájeno v 10:30 hod. Hodnotící komise zahájila svoji činnost ustanovením předsedy a místopředsedy komise a následně přistoupila k otevírání obálek a kontrole úplnosti nabídek v souladu s § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb. Otvírání obálek se nezúčastnil žádný zástupce uchazečů, kteří podali nabídku. Kontrole úplnosti nevyhověla jedna nabídka uchazeče; uchazeč byl bezodkladně vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Poté komise provedla posouzení kvalifikace uchazečů. Jeden uchazeč byl zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění kvalifikace. U dvou uchazečů byly zjištěny nedostatky v předložených dokumentech prokazujících kvalifikaci, a proto byli vyzváni k doplnění a objasnění těchto dokladů. Jednání komise tímto bylo ukončeno s tím, že další jednání bude svoláno po obdržení odpovědí vyzvaných uchazečů a doplnění kvalifikací ve stanoveném termínu. Na druhém jednání hodnotící komise dne 12. 2. 2007 bylo ukončeno posouzení kvalifikace - vyzvaní uchazeči předložili dne 8. 2. 2007 doplňující doklady k prokázání kvalifikace; hodnotící komise posoudila doplnění jako dostačující pro splnění kvalifikace. Poté byly nabídky posuzovány z hlediska požadavků zákona a zadávacích podmínek. Komise dospěla k závěru, že nabídky vyhovují všem zadávacím podmínkám a nejsou dány důvody pro vyřazení nabídek pro její nepřijatelnost. Komise poté přistoupila k vyhodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. Ze všech jednání hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou obsahem materiálu RK-08-2007-11, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která je obsahem materiálu RK-08-2007-11, př. 2.
Návrh řešení Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 3 496 500,00 Kč bez DPH předložil uchazeč PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 45272387.
Pořadí nabídek tak jak bylo určeno hodnotící komisí je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (RK-08-2007-11, př. 2)
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba";
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz