Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 18/2015 - 02.06.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
03Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
04Peněžní dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
05Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
06Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
07Informace o umístění Kraje Vysočina, Krajského úřadu Kraje Vysočina v soutěži Úřad roku Půl na Půl - respekt k rovným příležitostem
08Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti poskytující sociální služby
09Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, na projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením
10Podstatná změna XVII. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
11Informace o spuštění hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor
12Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015
14Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
15Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2015
16Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
17Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
18Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
19Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2014
20Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
21Darování pozemku v k. ú. Hlinné
22Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
23Majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného silnicí III/3525 v k.ú. Střítež u Jihlavy, změna usnesení 0571/09/2006/ZK
24Prodej pozemku v k.ú. Znětínek
25Uzavření nepojmenovaných smluv zakládajících právo provést stavbu III/0027 Hrbov - most ev. č. 0027-1
26Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
27Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
28Výkup pozemku v k. ú. a obci Bohdalín
29Žádost o prominutí smluvní pokuty - prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
30Prodej pozemku v k. ú. a obci Tasov
31Bezdůvodné obohacení za užívání pozemků v k. ú. a obci Skřinářov
32Darování pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
33Darování pozemků v k. ú. Třebíč a v k. ú. Střítež u Třebíče
34Prodej pozemků v k.ú. Březolupy
35Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Chotěboř
36Neuplatnění předkupního práva - k.ú. Obyčtov
37Prodej pozemku v k. ú. Vír
38Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
39Smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy akce III/36044 Křižanov - most ev. č. 36044-1
40Informace u uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
41Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2015 - schválení navržených podpor
42Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2015 - schválení navržených podpor
43Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2014 - žádost o změnu v projektu
44Návrh na projednání 3. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
45Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
46Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Úspory energií - Gymnázium Telč - stará budova
47Smlouva o nájmu nebytových prostor
48Změna projektu Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova
49Monitorovací hlášení projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj, poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21
51Rozhodnutí o neposkytnutí dotace
52Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
53Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
54FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2015 - návrh na poskytnutí dotací
55Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
56Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
57Záměr dalších úprav parku u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
58Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina
59Projektový záměr příspěvkové organizace - OP VK
60Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
61Národní finále ČR žáků základních praktických a speciálních škol - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
62Hry VII. letní olympiády pro děti a mládež ČR - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
63Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
64Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
65Souhlas s uzavřením dodatků smluv o výpůjčce majetku pro vzdělávací účely - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
66Projekt EDU.ECO.NET (EDU.REGION) - dodatek ke smlouvě o zápůjčce pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci
67Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
68Změny ve školském rejstříku
69Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
70Podpora zahraničního vysokoškolského studia v partnerských regionech
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz