Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 18/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 18/2015, které se konalo dne 2. 6. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2015
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 2. 6. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil V. Novotný a omluvil nepřítomnost J. Běhounka a L. Joukla.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2015
 2. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 3. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 4. Peněžní dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 5. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 6. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
 7. Informace o umístění Kraje Vysočina, Krajského úřadu Kraje Vysočina v soutěži Úřad roku Půl na Půl - respekt k rovným příležitostem
 8. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti poskytující sociální služby
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, na projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením
 10. Podstatná změna XVII. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 11. Informace o spuštění hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor
 12. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015
 14. Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
 15. Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2015
 16. Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
 17. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 18. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 19. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2014
 20. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 21. Darování pozemku v k. ú. Hlinné
 22. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
 23. Majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného silnicí III/3525 v k.ú. Střítež u Jihlavy, změna usnesení 0571/09/2006/ZK
 24. Prodej pozemku v k.ú. Znětínek
 25. Uzavření nepojmenovaných smluv zakládajících právo provést stavbu III/0027 Hrbov - most ev. č. 0027-1
 26. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
 27. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 28. Výkup pozemku v k. ú. a obci Bohdalín
 29. Žádost o prominutí smluvní pokuty - prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
 30. Prodej pozemku v k. ú. a obci Tasov
 31. Bezdůvodné obohacení za užívání pozemků v k. ú. a obci Skřinářov
 32. Darování pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
 33. Darování pozemků v k. ú. Třebíč a v k. ú. Střítež u Třebíče
 34. Prodej pozemků v k.ú. Březolupy
 35. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Chotěboř
 36. Neuplatnění předkupního práva - k.ú. Obyčtov
 37. Prodej pozemku v k. ú. Vír
 38. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 39. Smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy akce III/36044 Křižanov - most ev. č. 36044-1
 40. Informace u uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
 41. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2015 - schválení navržených podpor
 42. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2015 - schválení navržených podpor
 43. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2014 - žádost o změnu v projektu
 44. Návrh na projednání 3. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
 45. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 46. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Úspory energií - Gymnázium Telč - stará budova
 47. Smlouva o nájmu nebytových prostor
 48. Změna projektu Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova
 49. Monitorovací hlášení projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj, poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21
 51. Rozhodnutí o neposkytnutí dotace
 52. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 53. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 54. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2015 - návrh na poskytnutí dotací
 55. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 56. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 57. Záměr dalších úprav parku u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
 58. Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina
 59. Projektový záměr příspěvkové organizace - OP VK
 60. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
 61. Národní finále ČR žáků základních praktických a speciálních škol - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
 62. Hry VII. letní olympiády pro děti a mládež ČR - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
 63. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 64. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
 65. Souhlas s uzavřením dodatků smluv o výpůjčce majetku pro vzdělávací účely - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
 66. Projekt EDU.ECO.NET (EDU.REGION) - dodatek ke smlouvě o zápůjčce pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci
 67. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
 68. Změny ve školském rejstříku
 69. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
 70. Podpora zahraničního vysokoškolského studia v partnerských regionech
 71. Rozprava členů rady

Usnesení 0982/18/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 2. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 17/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložil radě kraje ke schválení návrhy nových investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0983/18/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2015-02, př. 1, které budou financované peněžními prostředky vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a v případě sanitního vozidla budou finanční prostředky ve výši 500 000 Kč získány z darů a jiných transferů;
souhlasí
s podáním žádosti Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o schválení nákupu CT přístroje ke Komisi pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-02.doc, RK-18-2015-02, př. 1, RK-18-2015-02, př. 2

03. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0984/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-18-2015-03, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-18-2015-03, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-03.doc, RK-18-2015-03, př. 1

04. Peněžní dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, informoval radu kraje o žádosti Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením darovacích smluv. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0985/18/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-18-2015-04, př. 1, RK-18-2015-04, př. 2 a RK-18-2015-04, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 12. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-04.doc, RK-18-2015-04, př. 1, RK-18-2015-04, př. 2, RK-18-2015-04, př. 3

05. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy, seznámil radu kraje s žádostí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o souhlas zřizovatele s odpisem nedobytných pohledávek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0986/18/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s odepsáním pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v celkové výši 75 496,43 Kč dle materiálu RK-18-2015-05, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2015
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-05.doc, RK-18-2015-05, př. 1, RK-18-2015-05, př. 2, RK-18-2015-05, př. 3

06. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
D. Talpa, vedoucí oddělení zdravotní správy a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o stanovení odměn ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0987/18/2015/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-18-2015-06, př. 2;
ukládá
ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, předložit osobní úkol Komplexní rozbor zdravotnických služeb poskytovaných v nemocnicích v Kraji Vysočina v termínu do 30. 6. 2015.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-06.doc, RK-18-2015-06, př. 1, RK-18-2015-06, př. 2

07. Informace o umístění Kraje Vysočina, Krajského úřadu Kraje Vysočina v soutěži Úřad roku Půl na Půl - respekt k rovným příležitostem
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložili radě kraje na vědomí informaci o umístění Kraje Vysočina, krajského úřadu v uvedené soutěži. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0988/18/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o umístění Kraje Vysočina, krajského úřadu v soutěži Úřad roku Půl na půl - respekt k rovným příležitostem.
odpovědnost: ředitel
termín: 2. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-07.doc, RK-18-2015-07, př. 1

08. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti poskytující sociální služby
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádaly radu kraje o stanovení odměn ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0989/18/2015/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-18-2015-08, př. 1.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-08.doc, RK-18-2015-08, př. 1

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, na projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0990/18/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci, o částku 1 295 698,76 Kč reprezentující evropský podíl s účelovým znakem 33513 233;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci, o částku 228 652,73 Kč reprezentující národní podíl s účelovým znakem 33113 233;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 295 698,76 Kč reprezentující evropský podíl s účelovým znakem 33513 233 s určením pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje u kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 228 652,73 Kč reprezentující národní podíl s účelovým znakem 33113 233 s určením pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova bez zámku, příspěvkové organizace o částku 1 524 351,49 Kč na financování projektu Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením dle rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věci č. OP LZZ - ZS 824 - 1210/2014 ze dne 30. 1. 2014.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-09.doc, RK-18-2015-09, př. 1

10. Podstatná změna XVII. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení oznámení příjemce o změnách v projektu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0991/18/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-18-2015-10, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-18-2015-10, př. 1 a zapracovat jej do příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 3. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-10.doc, RK-18-2015-10, př. 1

11. Informace o spuštění hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje na vědomí informaci o spuštění hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0992/18/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o spuštění hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor.
odpovědnost: OAPŘ, OI
termín: 15. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-11.doc, RK-18-2015-11, př. 1

12. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0993/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2015-12, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2015-12, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2015-12, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2015-12, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2015-12, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2015-12, př. 4;
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-12.doc, RK-18-2015-12, př. 1, RK-18-2015-12, př. 2, RK-18-2015-12, př. 3, RK-18-2015-12, př. 4, RK-18-2015-12, př. 5, RK-18-2015-12, př. 6

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0994/18/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 160 000 Kč určenou na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 dle materiálu RK-18-2015-13, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-13.doc, RK-18-2015-13, př. 1

14. Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje žádost České umělecké agentury, s. r. o., o příspěvek na uhrazení nákladů spojených se zajištěním prezentace Kraje Vysočina na devátém ročníku Czech Street Party 2015 v Bruselu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0995/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce dle materiálu RK-18-2015-14, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-14.doc, RK-18-2015-14, př. 1, RK-18-2015-14, př. 2

15. Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2015
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s předloženým návrhem uzavření smlouvy o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0996/18/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-15.doc, RK-18-2015-15, př. 1

16. Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu uzavření Dohody o podnájmu nebytových prostor mezi RZB a Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0997/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o podnájmu nebytových prostor dle materiálu RK-18-2015-16, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-16.doc, RK-18-2015-16, př. 1, RK-18-2015-16, př. 2, RK-18-2015-16, př. 3

17. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2014 - 31. 5. 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0998/18/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2014 - 31. 5. 2015 dle materiálu RK-18-2015-17, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-17.doc, RK-18-2015-17, př. 1

18. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem odměn pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2014 - 31. 5. 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0999/18/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2014 - 31. 5. 2015 dle materiálu RK-18-2015-18, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2014 - 31. 5. 2015 dle materiálu RK-18-2015-18, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-18.doc, RK-18-2015-18, př. 1, RK-18-2015-18, př. 2

19. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2014
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí věcného daru u příležitosti slavnostního vyhlášení vítězů soutěže Stavba Vysočiny 2014 Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1000/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar dle materiálu RK-18-2015-19, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-19.doc, RK-18-2015-19, př. 1, RK-18-2015-19, př. 2

20. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1001/18/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 dle materiálu RK-18-2015-20, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 632 199 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 dle materiálu RK-18-2015-20, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-18-2015-20, př. 4;
 • zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 dle materiálu RK-18-2015-20, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS spočívající ve zvýšení, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 32 199 Kč při současném snížení § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku o částku 32 199 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-20.doc, RK-18-2015-20, př. 1, RK-18-2015-20, př. 2, RK-18-2015-20, př. 3, RK-18-2015-20, př. 4

V. Novotný navrhl projednání bodů 21 39 v bloku. V souvislosti s projednávanými body 22. a 23. oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. osobní střet zájmů.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

21. Darování pozemku v k. ú. Hlinné
Usnesení 1002/18/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-21.doc, RK-18-2015-21, př. 1, RK-18-2015-21, př. 2, RK-18-2015-21, př. 2a

22. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
Usnesení 1003/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a vypůjčitele a obcí Okrouhlice, se sídlem Okrouhlice 186, 582 31, IČ 002 67 953 na straně vlastníka a půjčitele smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-18-2015-22, př. 1, a to na dobu určitou, počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby II/150 Okrouhlice most, ev. č. 150-022 a konče dnem 31. 12. 2017;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a společností České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226, na straně vlastníka a pronajímatele, smlouvu nájemní dle materiálu RK-18-2015-22, př. 2;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a oprávněným hospodařit s majetkem státu - Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ 709 94 234, na straně pronajímatele, smlouvu nájemní dle materiálu RK-18-2015-22, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a společností České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226 na straně vlastníka pozemku, smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022 dle materiálu RK-18-2015-22, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-22.doc, RK-18-2015-22, př. 1, RK-18-2015-22, př. 2, RK-18-2015-22, př. 3, RK-18-2015-22, př. 4, RK-18-2015-22, př. 5, RK-18-2015-22, př. 5a

23. Majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného silnicí III/3525 v k.ú. Střítež u Jihlavy, změna usnesení 0571/09/2006/ZK
Usnesení 1004/18/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • změnit usnesení č. 0571/09/2006/ZK ze dne 12. 12. 2006 tak, že se v materiálu ZK-09-2006-30, př. 1 ruší řádek, který se týká nabytí pozemku par. č. 118/5 o výměře 55 m2 ve vlastnictví ČR - Správa železniční dopravní cesty, s.o. do vlastnictví kraje Vysočina;
 • nabýt koupí pozemek par. č. 118/5 - ostatní plocha o výměře 100 m2 v k.ú. Střítež u Jihlavy od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234 za podmínek a za cenu dle kupní smlouvy dle materiálu RK-18-2015-23, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-23.doc, RK-18-2015-23, př. 1, RK-18-2015-23, př. 2

24. Prodej pozemku v k.ú. Znětínek
Usnesení 1005/18/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-24.doc, RK-18-2015-24, př. 1

25. Uzavření nepojmenovaných smluv zakládajících právo provést stavbu III/0027 Hrbov - most ev. č. 0027-1
Usnesení 1006/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníky pozemků nepojmenované smlouvy zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu na pozemcích v rozsahu dle materiálu RK-18-2015-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-25.doc, RK-18-2015-25, př. 1, RK-18-2015-25, př. 2, RK-18-2015-25, př. 2a

26. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1007/18/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemku dle materiálu RK-18-2015-26, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést stavbu na pozemku dle materiálu RK-18-2015-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-26.doc, RK-18-2015-26, př. 1

27. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1008/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-18-2015-27, př. 1 a RK-18-2015-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-27.doc, RK-18-2015-27, př. 1, RK-18-2015-27, př. 2

28. Výkup pozemku v k. ú. a obci Bohdalín
Usnesení 1009/18/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-28.doc, RK-18-2015-28, př. 1, RK-18-2015-28, př. 1a

29. Žádost o prominutí smluvní pokuty - prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
Usnesení 1010/18/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-29.doc, RK-18-2015-29, př. 1

30. Prodej pozemku v k. ú. a obci Tasov
Usnesení 1011/18/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-30.doc, RK-18-2015-30, př. 1

31. Bezdůvodné obohacení za užívání pozemků v k. ú. a obci Skřinářov
Usnesení 1012/18/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-31.doc

32. Darování pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
Usnesení 1013/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 1133/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 599 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1424-9125/2010 z pozemku par. č. 1133/2 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1133/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 599 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1424-9125/2010 z pozemku par. č. 1133/2 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-32.doc, RK-18-2015-32, př. 1, RK-18-2015-32, př. 1a, RK-18-2015-32, př. 1b

33. Darování pozemků v k. ú. Třebíč a v k. ú. Střítež u Třebíče
Usnesení 1014/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1497/5 o výměře 20 m2 oddělený geometrickým plánem č. 5395-1376/2012 z pozemku par. č. 1497/1 v k. ú. Třebíč, par. č. 1086/140 o výměře 61 m2 oddělený geometrickým plánem č. 548-1376/2012 z pozemku par. č. 1086/5 a par. č. 1134/19 o výměře 14 m2 oddělený geometrickým plánem č. 548-1376/2012 z pozemku par. č. 1134/1 oba v k. ú. Střítež u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1497/5 o výměře 20 m2 oddělený geometrickým plánem č. 5395-1376/2012 z pozemku par. č. 1497/1 v k. ú. Třebíč, par. č. 1086/140 o výměře 61 m2 oddělený geometrickým plánem č. 548-1376/2012 z pozemku par. č. 1086/5 a par. č. 1134/19 o výměře 14 m2 oddělený geometrickým plánem č. 548-1376/2012 z pozemku par. č. 1134/1 oba v k. ú. Střítež u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 8. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-33.doc, RK-18-2015-33, př. 1, RK-18-2015-33, př. 1a, RK-18-2015-33, př. 2, RK-18-2015-33, př. 2a, RK-18-2015-33, př. 2b

34. Prodej pozemků v k.ú. Březolupy
Usnesení 1015/18/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemky vedené na LV 801 - par. č. 5470 o výměře 839 m2, ostatní plocha, par. č. 5599 o výměře 4157 m2, orná půda a LV 802 - id. 1/2 par. č. 5082 o výměře 839 m2, orná půda pro obec a k.ú. Březolupy;
ukládá
za podmínky přijetí rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina úplatně převést pozemky vedené na LV 801 a LV 802 pro obec a k.ú. Březolupy:
 • Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizaci úplatně převést pozemky vedené na LV 801 a LV 802 pro obec a k.ú. Březolupy nabídkovým způsobem za nejvýhodnější - nejvyšší cenu;
 • Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina poskytnout Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizaci veškerou součinnost spojenou s úplatným převodem pozemků vedených na LV 801 a LV 802 pro obec a k.ú. Březolupy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-34.doc, RK-18-2015-34, př. 1, RK-18-2015-34, př. 2

35. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Chotěboř
Usnesení 1016/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Chotěboř, na straně vlastníka dotčených pozemků a Krajem Vysočina, na straně investora, smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, oprava dešťové kanalizace Na Valech, kterou budou dotčeny pozemky par. č. 4474 a par. č. 4480/9 v k. ú. Chotěboř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-35.doc, RK-18-2015-35, př. 1

36. Neuplatnění předkupního práva - k.ú. Obyčtov
Usnesení 1017/18/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nevyužít předkupní právo k pozemku par. č. 1869/9 - vodní plocha, tok přirozený o výměře 1 813 m2, oddělenému GP č. 281-56/2013 z pozemku par. č. 1868/3 v k.ú. Obyčtov, nad kterým se nachází mostní oblouk mostu ev. č. 35424-3 ve vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-36.doc, RK-18-2015-36, př. 1

37. Prodej pozemku v k. ú. Vír
Usnesení 1018/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku st. par. č. 433 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2 v k. ú. a obcí Vír;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek st. par. č. 433 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2 v k. ú. a obcí Vír z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 za dohodnutou kupní cenu ve výši 3 492 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-37.doc, RK-18-2015-37, př. 1, RK-18-2015-37, př. 1a

38. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Usnesení 1019/18/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-18-2015-38, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 4 000 000 Kč při současném snížení přílohy M4 - Sociální věci o částku 4 000 000 Kč určenou na výkupy nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-38.doc, RK-18-2015-38, př. 1, RK-18-2015-38, př. 2

39. Smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy akce III/36044 Křižanov - most ev. č. 36044-1
Usnesení 1020/18/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-39.doc, RK-18-2015-39, př. 1, RK-18-2015-39, př. 2, RK-18-2015-39, př. 3, RK-18-2015-39, př. 4, RK-18-2015-39, př. 5

40. Informace u uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, informoval radu kraje o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně Základní škole a Mateřské škole Dolní Heřmanice, příspěvkové organizaci. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1021/18/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 106 805 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 60675/2013 ze dne 6. 9. 2013 Základní škole a Mateřské škole Dolní Heřmanice, příspěvkové organizaci, se sídlem Dolní Heřmanice 11, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 75022915;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti dle materiálu RK-18-2015-40, př. 3 prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 39 730 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 60675/2013 ze dne 6. 9. 2013 Základní škole a Mateřské škole Dolní Heřmanice, příspěvkové organizaci, se sídlem Dolní Heřmanice 11, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 75022915, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis;
rozhoduje
 • neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně za roky 2007 až 2012 ve výši 67 075 Kč - část odvodu vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 60675/2013 ze dne 6. 9. 2013 Základní škole a Mateřské škole Dolní Heřmanice, příspěvkové organizaci, se sídlem Dolní Heřmanice 11, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 75022915;
 • nevyhovět žádosti o rozložení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 67 075 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 60675/2013 ze dne 6. 9. 2013 do splátek dle návrhu uvedeného v žádosti dle materiálu RK-18-2015-40, př. 3.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-40.doc, RK-18-2015-40, př. 1, RK-18-2015-40, př. 2, RK-18-2015-40, př. 3

41. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2015 - schválení navržených podpor
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1022/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2015-41, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2015 žadatelům na projekt dle materiálu RK-18-2015-41, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2015-41, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2015 žadatelům na projekt dle materiálu RK-18-2015-41, př. 4.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-41.doc, RK-18-2015-41, př. 1, RK-18-2015-41, př. 2, RK-18-2015-41, př. 3, RK-18-2015-41, př. 4

42. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2015 - schválení navržených podpor
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhy dotací poskytovaných v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1023/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2015-42, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2015 žadatelům na projekt dle materiálu RK-18-2015-42, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2015-42, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Informační a komunikační technologie 2015 žadatelům na projekt dle materiálu RK-18-2015-42, př. 4.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-42.doc, RK-18-2015-42, př. 1, RK-18-2015-42, př. 2, RK-18-2015-42, př. 3, RK-18-2015-42, př. 4

43. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2014 - žádost o změnu v projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1024/18/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2015-43, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 15. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-43.doc, RK-18-2015-43, př. 1, RK-18-2015-43, př. 2, RK-18-2015-43, př. 3

44. Návrh na projednání 3. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
M. Hyský, P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování a M. Stloukalová, pracovnice oddělení územního plánování, seznámili radu kraje s návrhem projednání 3. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1025/18/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí Důvodovou zprávu podle RK-18-2015-44, př. 1;
 • projednat 3. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území, podle ust. § 29 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;
 • uložit odboru ÚPSŘ zajištění zapracování výsledků projednání 3. aktualizace ÚAP KrV jako podkladu pro pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-44.doc, RK-18-2015-44, př. 1, RK-18-2015-44, př. 2, RK-18-2015-44, př. 2A

45. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
M. Hyský, P. Průža, vedoucí oddělení územního plánování a M. Stloukalová, pracovnice oddělení územního plánování, předložili radě kraje návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1026/18/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit:
 • návrh na pořízení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se zapracování záměrů z Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, které se týkají Kraje Vysočina;
 • návrh na pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě žádosti oprávněného investora KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-45.doc, RK-18-2015-45, př. 1, RK-18-2015-45, př. 2

46. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Úspory energií - Gymnázium Telč - stará budova
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Úspory energií Gymnázium Telč stará budova. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1027/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Gymnázium Telč - stará budova dle materiálu RK-18-2015-46, př. 1;
 • uzavřít Smlouvu č. 14209543 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-18-2015-46, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-46.doc, RK-18-2015-46, př. 1, RK-18-2015-46, př. 2

47. Smlouva o nájmu nebytových prostor
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření nájemní smlouvy na akci konanou v rámci aktivit Evropského regionu Dunaj Vltava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1028/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu dle materiálu RK-18-2015-47, př. 1;
svěřuje
odboru regionálního rozvoje rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, a to pouze pro potřeby realizace akcí konaných v rámci mezinárodní spolupráce Evropský region Dunaj-Vltava.
odpovědnost: ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-47.doc, RK-18-2015-47, př. 1

48. Změna projektu Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o podání upraveného prohlášení o zateplovaných plochách. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1029/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat prohlášení o zateplovaných plochách dle materiálu RK-18-2015-48, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 9. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-48.doc, RK-18-2015-48, př. 1

49. Monitorovací hlášení projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informace o postupu realizace uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1030/18/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o postupu realizace projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2015-49, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 5. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-49.doc, RK-18-2015-49, př. 1

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj, poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1031/18/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 256 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 256 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-18-2015-50, př. 3 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2015-50, př. 3 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-18-2015-50, př. 3 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2015-50, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-18-2015-50, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2015-50, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-18-2015-50, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2015-50, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-50.doc, RK-18-2015-50, př. 1, RK-18-2015-50, př. 2, RK-18-2015-50, př. 3, RK-18-2015-50, př. 4

51. Rozhodnutí o neposkytnutí dotace
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti organizace ZERA o poskytnutí podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1032/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci na základě žádosti uvedené v materiálu RK-18-2015-51, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 2. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-51.doc, RK-18-2015-51, př. 1

52. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1033/18/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 1 853 015,52 Kč za realizaci projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných.
odpovědnost: OŽPZ, OE
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-52.doc

53. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem vyřízení žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1034/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2015-53, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2015-53, př. 4;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 žadateli, který je uvedený v materiálu RK-18-2015-53, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2015-53, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2015-53, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-53.doc, RK-18-2015-53, př. 1, RK-18-2015-53, př. 2, RK-18-2015-53, př. 3, RK-18-2015-53, př. 4, RK-18-2015-53, př. 5

54. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2015 - návrh na poskytnutí dotací
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozhodnutí poskytnutí dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1035/18/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2015-54, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2015-54, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2015-54, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-54.doc, RK-18-2015-54, př. 1, RK-18-2015-54, př. 2, RK-18-2015-54, př. 3

55. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené v rámci grantového programu Čistá voda 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1036/18/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00865.0031 dle materiálu RK-18-2015-55, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-55.doc, RK-18-2015-55, př. 1, RK-18-2015-55, př. 2, RK-18-2015-55, př. 3

56. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1037/18/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2015-56, př. 1;
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10077216 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců - Mitrov dle materiálu RK-18-2015-56, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 2. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-56.doc, RK-18-2015-56, př. 1, RK-18-2015-56, př. 2

57. Záměr dalších úprav parku u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o navrhovaném řešení dalších úprav parku u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1038/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
nerealizovat nové práce v parku u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, tzn. dodávku a stavbu oplocení, stavbu zpevněných ploch (chodníků) a sadové úpravy (zásahy na stromech, obnova trávníku v okolí stavby chodníků apod.) dle materiálů RK-18-2015-57, př. 1 a RK-18-2015-57, př. 2;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství dostupné podklady pro uvedené nové práce předat Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 15. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-57.doc, RK-18-2015-57, př. 1, RK-18-2015-57, př. 2

58. Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí výše uvedený dokument. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1039/18/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Strategii zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2015-58, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-58.doc, RK-18-2015-58, př. 1

59. Projektový záměr příspěvkové organizace - OP VK
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem realizace projektového záměru Gymnázia Velké Meziříčí. V průběhu jednání přišel M. Hyský, odešli Z. Chlád a P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1040/18/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Gymnázia Velké Meziříčí dle materiálu RK-18-2015-59, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-59.doc, RK-18-2015-59, př. 1, RK-18-2015-59, př. 2, RK-18-2015-59, př. 3

60. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1041/18/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
využití propagačních předmětů dle materiálu RK-18-2015-60.
odpovědnost: OŠMS
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-60.doc

61. Národní finále ČR žáků základních praktických a speciálních škol - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu uzavření darovací smlouvy pro Základní školu a Praktickou školu Velké Meziříčí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1042/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-18-2015-61, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 24. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-61.doc, RK-18-2015-61, př. 1

62. Hry VII. letní olympiády pro děti a mládež ČR - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrhy darovacích smluv na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1043/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-18-2015-62, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 24. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-62.doc, RK-18-2015-62, př. 1

63. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1044/18/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-63.doc, RK-18-2015-63, př. 1, RK-18-2015-63, př. 2, RK-18-2015-63, př. 3, RK-18-2015-63, př. 4, RK-18-2015-63, př. 5, RK-18-2015-63, př. 6

64. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyřazení uvedeného nepotřebného majetku. V průběhu jednání přišli Z. Chlád a P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1045/18/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu VOLVO S 80 sedan, datum pořízení 2006, inventární číslo 298, pořizovací cena 280 000 Kč, zůstatková cena 25 622 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou dle materiálu RK-18-2015-64.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-64.doc

65. Souhlas s uzavřením dodatků smluv o výpůjčce majetku pro vzdělávací účely - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou o souhlas zřizovatele s uzavřením dodatků smluv o výpůjčce učebních pomůcek pro výuku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1046/18/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
smlouvy o výpůjčce ve znění dodatků č. 1, uzavřené mezi Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-18-2015-65, př. 5;
souhlasí
s uzavřením dodatků č. 2 smluv o výpůjčce mezi Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Žďár nad Sázavou dle materiálů RK-18-2015-65, př. 1, RK-18-2015-65, př. 2, RK-18-2015-65, př. 3 a RK-18-2015-65, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-65.doc, RK-18-2015-65, př. 1, RK-18-2015-65, př. 2, RK-18-2015-65, př. 3, RK-18-2015-65, př. 4, RK-18-2015-65, př. 5

66. Projekt EDU.ECO.NET (EDU.REGION) - dodatek ke smlouvě o zápůjčce pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem dodatku ke smlouvě o poskytnutí zápůjčky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1047/18/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce dle materiálu RK-18-2015-66, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-66.doc, RK-18-2015-66, př. 1, RK-18-2015-66, př. 2

67. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu úpravy investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1048/18/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2015 dle materiálů RK-18-2015-67, př. 1, RK-18-2015-67, př. 2 a RK-18-2015-67, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-67.doc, RK-18-2015-67, př. 1, RK-18-2015-67, př. 2, RK-18-2015-67, př. 3

68. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1049/18/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-18-2015-68, př. 1 kód 1A;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-18-2015-68, př. 1 kód 2A;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označenými v materiálu RK-18-2015-68, př. 1 kód 2A na příslušný správní orgán;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-18-2015-68, př. 1 kód 2A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 17. 6. 2015 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-68.doc, RK-18-2015-68, př. 1

69. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1050/18/2015/RK
Rada kraje
ukládá
řediteli Střední průmyslové školy Třebíč nabídnout a v případě zájmu odprodat zájemcům z žáků 4. ročníku školního roku 2014/15 vzdělávacího programu Energetika notebooky zapůjčené v rámci projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině za 3 000 Kč, a to každému nejvýše jeden kus.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, OŠMS
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-69.doc, RK-18-2015-69, př. 1

70. Podpora zahraničního vysokoškolského studia v partnerských regionech
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1051/18/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech dle materiálu RK-18-2015-70, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-18-2015-70.doc, RK-18-2015-70, př. 1

71. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 18/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 9. 6. 2015, v 8:00 hod.
Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 18/2015 dne 2. 6. 2015.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 3. 6. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz