Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-34

RK-18-2015-34.doc  RK-18-2015-34pr01.pdf  RK-18-2015-34pr02.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-18-2015-34
NázevProdej pozemků v k.ú. Březolupy
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší prodej pozemků v obci a k. ú Březolupy.
Okresní soud v Třebíči Usnesením 23 D 72/2009-18 ve věci dodatečného řízení o dědictví po Františku Hrabicovi, posledně bytem Nové Syrovice č. 1, zemřelém dne 21. 6. 1979, bez závěti, které nabylo právní moci dne 20. 5. 2009, dle materiálu RK-18-2015-34, př. 1, rozhodl o vydání dodatečně zjištěného jmění do vlastnictví Ústavu sociální péče pro dospělé Nové Syrovice č. 1, IČ 71184597. Dle vyjádření Notářského úřadu v Třebíči z 3. 5. 2010, bylo při projednávání dědictví postupováno podle zákonných předpisů platných ke dni úmrtí zůstavitele, tj. ke dni 21. 6. 1979.
S ohledem na výše uvedené a na základě Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě č.j. 4557/2012-MZE-130762 ze dne 22. 2. 2012, právní moc ke dni 30. 3. 2012, vede Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, vlastnické právo pro Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace, dále jen také ÚSP , v obci a k.ú. Březolupy na LV 801 k pozemkům par. č. 5470 o výměře 839 m2, ostatní plocha, par. č. 5599 o výměře 4157 m2, orná půda, a na LV 802 spoluvlastnické právo v rozsahu 1/2 k pozemku par. č. 5082 o výměře 839 m2, orná půda.
Pozemky jsou dle veřejného registru půdy (LPIS) součástí pozemkových bloků, vyjma pozemku par. č. 5470 a zemědělsky obhospodařovány.
Návrh řešení Pozemky vedené na LV 801 a LV 802 pro obec a k.ú. Březolupy, ve vlastnictví ÚSP, jsou zbytným nemovitým majetkem, který je nepotřebným majetkem pro potřeby Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací.
OM navrhuje pozemky vedené na LV 801 a LV 802 pro obec a k.ú. Březolupy ocenit dle cenových předpisů a prodat nabídkovým způsobem za nejvýhodnější - nejvyšší cenu. OM současně poskytne ÚSP veškerou součinnost spojenou s oceněním pozemků, jejich prodejem včetně uzavření kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí, úhradou daně z převodu nemovitých věcí.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o prodeji pozemků vedených na LV 801 a LV 802 pro obec a k.ú. Březolupy, uložit Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizaci prodat pozemky nabídkovým způsobem za nejvýhodnější - nejvyšší cenu a uložit odboru majetkovému poskytnout Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizaci veškerou součinnost spojenou s prodejem pozemků vedených na LV 801 a LV 802 pro obec a k.ú. Březolupy.
StanoviskaOSV a Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace souhlasí s postupem dle materiálu RK-18-2015-34, př. 1.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemky vedené na LV 801 - par. č. 5470 o výměře 839 m2, ostatní plocha, par. č. 5599 o výměře 4157 m2, orná půda a LV 802 - id. 1/2 par. č. 5082 o výměře 839 m2, orná půda pro obec a k.ú. Březolupy;
ukládá
za podmínky přijetí rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina úplatně převést pozemky vedené na LV 801 a LV 802 pro obec a k.ú. Březolupy:
* Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizaci úplatně převést pozemky vedené na LV 801 a LV 802 pro obec a k.ú. Březolupy nabídkovým způsobem za nejvýhodnější - nejvyšší cenu;
* Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina poskytnout Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizaci veškerou součinnost spojenou s úplatným převodem pozemků vedených na LV 801 a LV 802 pro obec a k.ú. Březolupy.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2015- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz