Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-35

RK-18-2015-35.doc  RK-18-2015-35pr01.pdf
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-18-2015-35
NázevUzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Chotěboř
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem stavby VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, oprava dešťové kanalizace Na Valech . Realizace stavby je finančně kryta schváleným rozpočtem Kraje Vysočina na rok 2015, akce je zařazena v příloze M1. Touto stavbou budou dotčeny mimo jiné pozemky par. č. 4478 - ost. plocha, ostatní komunikace a par. č. 4480/9 - ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. a obci Chotěboř. Vlastníkem pozemků je město Chotěboř.
Podmínkou pro vydání stavebního povolení, popř. územního souhlasu je získání práva provést stavbu na cizím pozemku ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Z tohoto důvodu OM požádal město Chotěboř o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu. Uzavření smlouvy mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina bude projednáno radou města Chotěboř. Obdobně je třeba uzavření této smlouvy projednat Radou Kraje Vysočina.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout uzavřít mezi městem Chotěboř, na straně vlastníka dotčených pozemků a Krajem Vysočina, na straně investora, smlouvu zakládající právo provést stavbu VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, oprava dešťové kanalizace Na Valech , kterou budou dotčeny pozemky par. č. 4474 a par. č. 4480/9 v k. ú. Chotěboř. Smlouva bude sloužit jako jeden z podkladů pro stavební řízení.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi městem Chotěboř a Krajem Vysočina smlouvu zakládající právo provést stavbu na akci VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, oprava dešťové kanalizace na Valech .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Chotěboř, na straně vlastníka dotčených pozemků a Krajem Vysočina, na straně investora, smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu VOŠ, OA a SOUT Chotěboř, oprava dešťové kanalizace Na Valech , kterou budou dotčeny pozemky par. č. 4474 a par. č. 4480/9 v k. ú. Chotěboř.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. června 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz