Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-02

RK-18-2015-02.doc  RK-18-2015-02pr01.doc  RK-18-2015-02pr02.pdf
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-18-2015-02
NázevSouhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Křížková, J. Dvořáková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0374/08/2015/RK schválila rada kraje finanční a ostatní související plány na rok 2015 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. V rámci investičního plánu měla Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále jen Nemocnice Pelhřimov ) schválenu položku zdravotnické přístroje v celkové hodnotě 6 000 000 Kč (5 000 000 Kč financováno peněžními prostředky vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a 1 000 000 Kč z prostředků získaných z darů či jiných transferů).
Nemocnice Pelhřimov požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o souhlas s realizací konkrétních investičních akcí v rámci položky zdravotnické přístroje dle materiálu RK-18-2015-02, př. 1. Jedná se o:
* AKU vrtačku v předpokládané pořizovací ceně 250 000 Kč pro ortopedické oddělení. Jde o nákup modulární akumulátorové vrtačky vč. příslušenství určenou speciálně pro chirurgickou, ortopedickou a traumatologickou operativu. Pokud nedojde k obměně techniky, bude nutné omezit operativu TEP;
* biostimulační laser v předpokládané pořizovací ceně 400 000 Kč určený k ošetření větších kloubů a páteře. Jedná se o obměnu stávajícího přístroje, jehož oprava by byla nerentabilní. U nového přístroje je počítáno s rozšířením aplikačních metod vyplývajících z potřeb léčby pacientů;
* kolposkop v předpokládané pořizovací ceně 130 000 Kč pro gynekologickou ambulanci. Jde o obměnu stávajícího přístroje za nový, který je již nevyhovující, přístroj je morálně zastaralý, bez jeho obměny nebude možné zajistit plynulý chod gynekologických ambulancí;
* myčky nádobí v celkové předpokládané pořizovací ceně 550 000 Kč. Jedná se o prokládací myčku nádobí a myčku skla do personální jídelny, která má nahradit stávající myčku, která je již druhým rokem mimo provoz. Požadavek na nákup nové myčky vzešel z hygienické kontroly. Myčka na sklo je po 25 letech na konci své životnosti;
* obnovu gastroenterologického pracoviště v předpokládané pořizovací ceně 1 200 000 Kč, která zahrnuje zejména obnovu videokolonoskopu, videogastroskopu a myčky endoskopů. Nákupem endoskopických přístrojů se řeší obměna stávající techniky, která je již neopravitelná či by její oprava byla nerentabilní. Obnova je nutná také pro zajištění nepřetržité endoskopické služby i běžného vyšetřování v gastroenterologické ambulanci. Nová myčka doplní současné dvě myčky endoskopu;
* osobní vozidlo v předpokládané pořizovací ceně 200 000 Kč určené pro zajištění domácí péče - DOSANKA v celém regionu. Jedná se o obměnu jednoho ze tří stávajících vozidel, bez níž by služba nemohla být zachována ve stávajícím rozsahu;
* sanitní vozidlo v předpokládané pořizovací ceně 250 000 Kč určené pro převozy pacientů. Vozidlo má nahradit stávající sanitní vůz, který je ve špatném technickém stavu (najeto přes 590 000 km). Jeho obnova je důležitým faktorem pro zajištění provozu dopravy Nemocnice Pelhřimov;
* užitkové vozidlo v předpokládané pořizovací ceně 100 000 Kč určené ke svozu materiálu, odpadů a rozvozu materiálu po celém areálu. Jde o náhradu stávajícího vozidla, které již neprojde STK. Vzhledem k hodnotě vozidla by jeho oprava byla nerentabilní, bez jeho obnovy nebude zajištěn denní svoz odpadů a rozvoz materiálu;
* svářečku folií v předpokládané pořizovací ceně 120 000 Kč pro centrální sterilizaci. Jde o obměnu stávající svářečky z roku 1995, která má již nevyhovující parametry a nevyhovuje elektrické bezpečnosti;
* ultrazvukové sondy v předpokládané pořizovací ceně 130 000 Kč. Jedná se o nákup konvexní abdominální sondy a kardiologické sondy pro dospělé jako náhrada za stávající sondy, u kterých je zhoršena rozlišovací schopnost, narušena izolace hlavice sondy a začínají se sypat krystaly;
* projektovou dokumentaci na obnovu kogeneračních jednotek v předpokládané pořizovací ceně 210 000 Kč, která je nezbytná pro vypsání řádné veřejné zakázky;
* upgrade - obměna telefonní ústředny v předpokládané pořizovací ceně 1 000 000 Kč. Jedná se obměnu stávající ústředny z roku 1999, která je v havarijním stavu. Nyní dochází k častým poruchám (nejméně 3x týdně). Současná verze navíc není podporována výrobcem. Nedojde-li k obměně ústředny, může dojít k jejímu kolapsu.
Investice by byly financovány peněžními prostředky vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. V případě sanitního vozidla budou finanční prostředky ve výši 500 000 Kč získány z darů a jiných transferů.
Nemocnice Pelhřimov dále zřizovatele dle materiálu RK-18-2015-02, př. 2 požádala o souhlas s obnovou CT přístroje. Stávající CT přístroj AQUILION byl uveden do provozu v roce 2005 a je již na hranici životnosti. V letošním roce byla provedena oprava nefunkčního přístroje - výměna rentgenové výbojky (lampy), na kterou kraj poskytl zápůjčku. Životnost lampy je v rozmezí 1-2 roky a Nemocnice Pelhřimov další opravu (výměnu) neplánuje. Nemocnice Pelhřimov předpokládá pořízení nového přístroje, a to v roce 2016 s využitím prostředků strukturálních fondů EU, nebo vlastních zdrojů.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci uvedených investičních akcí dle materiálu RK-18-2015-02, př. 1 a navrhuje souhlasit s podáním žádosti Nemocnice Pelhřimov o schválení nákupu CT přístroje ke Komisi pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2015-02, př. 1, které budou financované peněžními prostředky vytvořenými z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu a v případě sanitního vozidla budou finanční prostředky ve výši 500 000 Kč získány z darů a jiných transferů;
souhlasí
s podáním žádosti Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o schválení nákupu CT přístroje ke Komisi pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz