Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-52

RK-18-2015-52.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-18-2015-52
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval J. Šmejkal
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných a z toho vyplývající potřeba její schválení.
Rada kraje schválila usnesením č. 1894/38/2011/RK předložení projektu Úspory energie
v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. do Operačního programu Životní prostředí. Realizace a financování byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0323/04/2013/ZK. V rámci tohoto projektu byla v roce 2013 dokončena akce zateplení objektu Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných nákladem 20,0 mil. Kč
a získaná dotace ze SFŽP činila 8 823 884,23 Kč, tj. 44,12 % z realizačních nákladů.
Na zvláštní účet projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III
- Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných byla připsána mimořádná dotace
z Operačního programu Životní prostředí ve výši 1 853 015,52 Kč, jako vratka krajem uhrazené DPH za dodavatele PSJ, a.s. Jihlava v rámci přenesené daňové povinnosti. Celkově obdržená dotace na tuto akci tak k dnešnímu dni činí 10 676 899,75 Kč, tj. 53,38 % z realizačních nákladů. Další dotace na tento projekt se již nepředpokládají.
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření vyplývající z přijetí účelové dotace.
StanoviskaEkonomický odbor:
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z OPŽP
ve výši 1 853 015,52 Kč určené na financování projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných .
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 1 853 015,52 Kč za realizaci projektu Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných .
Odpovědnost OŽPZ, OE
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz