Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-37

RK-18-2015-37.doc  RK-18-2015-37pr01.pdf  RK-18-2015-37pr01a.pdf
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-18-2015-37
NázevProdej pozemku v k. ú. Vír
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa OM se obrátil státní podnik Povodí Moravy se žádostí o majetkoprávní vypořádání pozemku st. par. č. 433 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2 v k. ú. Vír. Na tomto pozemku je umístěna část stavby vodního díla Vír II, k němuž má Povodí Morav, s.p. právo hospodařit. Vodní dílo je z převážné části umístěno na pozemku st. par. č. 432, který je vlastnictvím žadatele. Požadovaný pozemek je ve vlastnictví Kraje Vysočina s byl předán k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny. Převodem pozemku do vlastnictví České republiky, práva hospodaření pro Povodí Moravy, s.p. dojde ke sjednocení vlastníka pozemku a stavby na pozemku stojící.
Povodí Moravy po dohodě s OM nechalo vyhotovit znalecký posudek na ocenění požadovaného pozemku. Dle znaleckého posudku vyhotoveného Ing. Miroslavem Peterkou č. 2545-64/2015 ze dne 22. 5. 2015 byl pozemek oceněn částkou 3 492 Kč., tj. 99,77 Kč/m2. Tato cena odpovídá ceně dle oceňovací vyhlášky.
Návrh řešení OM navrhuje požadovaný pozemek úplatně převést do vlastnictví České republiky a práva hospodařit pro Povodí Moravy, s. p. za cenu stanovenou výše uvedeným znaleckým posudkem. Pro Kraj Vysočina i KSUSV je pozemek nepotřebný, neboť je zastavěn stavbou vodního díla. Prodej bude uskutečněn v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku, (čl. II, bod 3), neboť prodávaný pozemek je zastavěn stavbou ve vlastnictví žadatele.
Podmínkou pro prodej nemovitých věcí je zveřejnění záměru prodeje na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu. Po uplynutí této doby bude žádost o prodej pozemku předložena k rozhodnutí zastupitelstvu kraje.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr prodeje pozemku zastavěného stavbou vodního díla do vlastnictví vlastníka vodního díla a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést požadovaný pozemek do vlastnictví žadatele.
StanoviskaKSUSV a ODSH souhlasí s prodejem pozemku st. par. č. 433 v k. ú. Vír do vlastnictví Povodí Moravy, s.p., Brno.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku st. par. č. 433 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2 v k. ú. a obcí Vír;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek st. par. č. 433 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2 v k. ú. a obcí Vír z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 za dohodnutou kupní cenu ve výši 3 492 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. června 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz