Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-33

RK-18-2015-33.doc  RK-18-2015-33pr01.pdf  RK-18-2015-33pr01a.pdf  RK-18-2015-33pr02.pdf  RK-18-2015-33pr02a.pdf  RK-18-2015-33pr02b.pdf
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-18-2015-33
NázevDarování pozemků v k. ú. Třebíč a v k. ú. Střítež u Třebíče
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků zastavěných chodníkem.
Město Třebíč požádalo svým dopisem ze dne 22. 5. 2015 o darování pozemků dle geometrických plánů č. 5395-1376/2012 a č. 548-1376/2012.
Uvedenými geometrickými plány se z pozemku par. č. 1497/1 odděluje část o výměře 20 m2 označená jako pozemek par. č. 1497/5, z pozemku par. č. 1086/5 se odděluje část o výměře 61 m2 označená jako pozemek par. č. 1086/140 a z pozemku par. č. 1134/1 se odděluje část o výměře 14 m2 označená jako pozemek par. č. 1134/19.
Usnesením 1754/34/2012/RK rada kraje rozhodla uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu Přechod se SSZ na ul. Znojemská, Třebíč .
Pozemek par. č. 1497/1 v k. ú. Třebíč a pozemky par. č. 1086/5 a par. č. 1134/1 v k. ú. Střítež u Třebíče získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč pro k. ú. Třebíč na listu vlastnictví č. 1391 a pro k. ú. Střítež u Třebíče na listu vlastnictví č. 188.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky par. č. 1497/5 o výměře 20 m2 oddělený geometrickým plánem č. 5395-1376/2012 z pozemku par. č. 1497/1 v k. ú. Třebíč, par. č. 1086/140 o výměře 61 m2 oddělený geometrickým plánem č. 548-1376/2012 z pozemku par. č. 1086/5 a par. č. 1134/19 o výměře 14 m2 oddělený geometrickým plánem č. 548-1376/2012 z pozemku par. č. 1134/1 oba v k. ú. Střítež u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování uvedených pozemků do vlastnictví města Třebíč na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
StanoviskaUsnesením 1754/34/2012/RK rada kraje rozhodla uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč Smlouvu zakládající právo provést stavbu Přechod se SSZ na ul. Znojemská, Třebíč , kterým budou dotčeny pozemky par. č. 1497/1 v k. ú. Třebíč a pozemky par. č. 1086/5 a par. č. 1134/1 v k. ú. Střítež u Třebíče.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 1497/5 o výměře 20 m2 oddělený geometrickým plánem č. 5395-1376/2012 z pozemku par. č. 1497/1 v k. ú. Třebíč, par. č. 1086/140 o výměře 61 m2 oddělený geometrickým plánem č. 548-1376/2012 z pozemku par. č. 1086/5 a par. č. 1134/19 o výměře 14 m2 oddělený geometrickým plánem č. 548-1376/2012 z pozemku par. č. 1134/1 oba v k. ú. Střítež u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1497/5 o výměře 20 m2 oddělený geometrickým plánem č. 5395-1376/2012 z pozemku par. č. 1497/1 v k. ú. Třebíč, par. č. 1086/140 o výměře 61 m2 oddělený geometrickým plánem č. 548-1376/2012 z pozemku par. č. 1086/5 a par. č. 1134/19 o výměře 14 m2 oddělený geometrickým plánem č. 548-1376/2012 z pozemku par. č. 1134/1 oba v k. ú. Střítež u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz