Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-07

RK-18-2015-07.doc  RK-18-2015-07pr01.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-18-2015-07
NázevInformace o umístění Kraje Vysočina, Krajského úřadu Kraje Vysočina v soutěži Úřad roku Půl na Půl - respekt k rovným příležitostem
Zpracoval I. Hanáková Kosourová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh
Popis problémuSoutěž Úřad roku Půl na Půl - respekt k rovným příležitostem vyhlašuje Ministerstvo vnitra České republiky spolu s obecně prospěšnými společnosti. Soutěž podporuje zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice. Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. Výběrová komise vyhodnotí dotazníky přihlášených obcí a krajů na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I, II, III, krajské úřady) a udělí ocenění Úřad roku Půl na půl - respekt k rovným příležitostem prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii.

Rada Kraje Vysočina na svém jednání č. 11 dne 31. 3. 2015 (materiál č. RK-11-2015-18, unesení 0569/11/2015/RK
rozhodla
- o přihlášení Kraje Vysočina, krajského úřadu do soutěže Úřad roku Půl na půl - respekt k rovným příležitostem,
uložila
- řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina podat přihlášku do soutěže Úřad roku Půl na půl - respekt k rovným příležitostem.

V návaznosti na schválené usnesení Radou Kraje Vysočina byla 17. 4. 2015 podána přihláška, resp. odeslán dotazník za Kraj Vysočina, Krajský úřad Kraje Vysočina, který uváděl a popisoval dosažené výsledky při prosazování rovných příležitostí na úřadu i vně úřadu za rok 2014.
Komise složená ze zástupců Ministerstva vnitra České republiky, Úřadu vlády České republiky, Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Svazu měst a obcí, dále ze zástupců společností Alternativa 50+, Fórum 50%, GENDER Consulting hodnotila výsledky aktivit krajů, krajských úřadů v přístupu, fungování a dodržování procesů v této oblasti, a to uvnitř úřadu i směrem navenek k občankám a občanům kraje. Kraji Vysočina udělila 1. místo s celkovým počtem 107 bodů. To je výsledek o 39 bodů vyšší, než dosáhl kraj umístěný na druhém místě. Zápis ze zasedání hodnotící komise k soutěži Úřad roku Půl na půl - respekt k rovným příležitostem (kategorie krajské úřady) a oznámení o získání ocenění doručené k rukám ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina, jsou uvedeny v příloze č. 1,
RK-18-2015-07.
Kraj Vysočina si tak již pátým rokem drží toto výsostné postavení mezi kraji v naší zemi a i nadále se značným, za aktuální hodnocené období s největším, bodovým předstihem.
Komise v rámci hodnocení u Kraje Vysočina ocenila zejména rozsah přístupu a aktivit, zejména to, že nechápeme genderovou politiku jen jako vyrovnání šancí pro ženy a muže, ale že se kraj zabývá začleněním všech skupin obyvatelstva či zaměstnaneckých skupin, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny ve svém postavení a že podporuje aktivity směřující ke slaďování osobního a pracovního života jak obyvatelek a obyvatelů kraje, tak i zaměstnankyň a zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu. Zdůrazněna byla trvalá péče v této oblasti a neustálý a neutuchají zájem dál oblast rozvíjet.
Oficiální vyhlášení vítězů 9. ročníku soutěže a slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne 4. 6. 2015 na konferenci Péče nejen jako mezigenerační most, ale i jako mezilidská solidarita , kterou každoročně pořádá Ministerstvo vnitra České republiky spolu s partnerskými organizacemi na Ministerstvu vnitra v Praze.
Účast Kraje Vysočina, krajského úřadu, v uvedené soutěži byla bezplatná. Finanční náklady nevznikly ani na provedení šetření souvisejících s hodnocením dosažených výsledků účastnící se organizace.
Návrh řešení Ředitel krajského úřadu navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o umístění Kraje Vysočina, krajského úřadu v soutěži Úřad roku Půl na půl - respekt k rovným příležitostem.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o umístění Kraje Vysočina, krajského úřadu v soutěži Úřad roku Půl na půl - respekt k rovným příležitostem.
Odpovědnost ředitel
Termín 2. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz