Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-12

RK-18-2015-12.doc  RK-18-2015-12pr01.pdf  RK-18-2015-12pr02.pdf  RK-18-2015-12pr03.pdf  RK-18-2015-12pr04.pdf  RK-18-2015-12pr05.pdf  RK-18-2015-12pr06.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-18-2015-12
NázevFond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015
Zpracoval R. Šimánková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015 na podporu rozvoje zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina.
Uzávěrka uvedeného grantového programu byla dne 7. 5. 2015. Bylo doručeno celkem 16 žádostí s celkovým finančním požadavkem 1 247 216 Kč, objem finančních prostředků pro grantový program byl schválen ve výši 1 100 000 Kč. Zasedání řídícího výboru se konalo dne 15. 5. 2015. Dvě žádosti byly vyřazeny z důvodu administrativního nesouladu, zbývajících 14 projektů bylo hodnoceno členy řídícího výboru na místě. Z těchto žádostí je 12 žádostí navrženo k poskytnutí dotace a 2 žádosti jsou navrženy k neposkytnutí dotace z důvodu nesouladu projektu s vyhlášením grantového programu. Celkem byla mezi podpořené projekty rozdělena částka 957 539,- Kč.
Všichni žadatelé o podporu v rámci režimu de minimis předložili čestná prohlášení v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Tato čestná prohlášení celkem deseti žadatelů tvoří součást relevantních návrhů smluv.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci tohoto programu žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2015-12, př. 1, rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2015-12, př. 2, doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2015-12, př. 3 a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu
RK-18-2015-12, př. 4 a uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálů
RK-18-2015-12, př. 5 a RK-18-2015-12, př. 6.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2015-12, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2015-12, př. 5;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2015-12, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2015-12, př. 3;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-18-2015-12, př. 6;
* rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015 žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2015-12, př. 4;
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz