Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-13

RK-18-2015-13.doc  RK-18-2015-13pr01.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-18-2015-13
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina rozhodla usnesením č. 0325/07/2015/RK ze dne 24. 2. 2015 podat žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekt prevence kriminality s názvem Na pomoc seniorům Kraje Vysočina (dále jen projekt ). Současně souhlasila s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina na realizaci projektu ve výši 71 000 Kč.
Ministerstvo vnitra ČR rozhodlo (Rozhodnutí č. 199 č.j. MV-31816-4/OP-2015) dne 19. května 2015 o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu ve výši 160 000 Kč s termínem ukončení nejpozději do 31. 12. 2015. Hlavním cílem projektu je snižovat (omezovat) kriminalitu páchanou na seniorech v Kraji Vysočina. S ohledem na výše uvedené je třeba přijmout účelovou dotaci a provést rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.
Jednou z podmínek použití poskytnuté státní dotace je, že vlastní podíl příjemce dotace musí činit alespoň 10 % z celkových nákladů projektu. Ke krytí vlastního podílu na projektu ve výši max. 71 000 Kč budou použity finanční prostředky na kapitole Požární ochrana a IZS, 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku, kde je rozpočtována částka 1 800 tis. Kč určená, kromě jiného, i na realizaci opatření obsažených v Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 ke snížení trestné činnosti páchané na seniorech.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající v přijetí státní dotace (ÚZ 14018) na realizaci projektu Na pomoc seniorům Kraje Vysočina ve výši 160 000 Kč a zvýšení rozpočtu kapitoly Požární ochrana a IZS o částku 160 000 Kč za účelem financování projektu s finanční spoluúčastí kraje ve výši maximálně 71 000 Kč, která bude hrazena ze stávajících finančních prostředků rozpočtovaných na kapitole Požární ochrana a IZS, § 5399.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva vnitra v celkové výši 160 000 Kč určené na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality 2015 (ÚZ 14018).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 160 000 Kč určenou na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015 dle materiálu RK-18-2015-13, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz