Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-58

RK-18-2015-58.doc  RK-18-2015-58pr01.pdf
Číslo materiálu58
Číslo jednacíRK-18-2015-58
NázevStrategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina
Zpracoval J. Joneš
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o dokument kraje zaměřený na problematiku vyhlašování zvláštní územní ochrany přírody v kraji pro nejbližší období a s výhledem až do roku 2030 s názvem Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina (zkráceně Strategie ZCHÚ).
Podle § 77a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ochraně přírody ), kraje ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí zpracovávají prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody ve své územní působnosti (avšak v našem případě mimo chráněné krajinné oblasti - Železné hory a Žďárské vrchy, a mimo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky a jejich ochranná pásma). Koncepční materiál podle uvedeného zákona nemá normativní charakter - není závazný ani vynutitelný.
Kraj Vysočina zatím nemá zpracovanou ucelenou koncepci ochrany přírody. V ochraně přírody máme zpracovány dílčí materiály: Strategii ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina (tzv. SOKR), v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina je zpracován regionální a nadregionální územní systém ekologické stability.
Se zpracováním Strategie ZCHÚ souhlasila rada kraje usnesením 1236/26/2012/RK.

Při vzniku krajů převzal Kraj Vysočina (zejména v přenesené působnosti) do kompetence 118 maloplošných zvláště chráněných území (stav k 1. 1. 2005 po změně hranic kraje). Zároveň nás Ministerstvo životního prostředí informovalo (prostřednictvím dopisu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR) o provedení revize zřizovacích dokumentů stávajících zvláště chráněných území a o tom, že řada původních zřizovacích dokumentů platných na území kraje obsahuje chybu. V kraji (mimo chráněné krajinné oblasti) jsou platné a účinné zřizovací dokumenty vydávané od roku 1930. Z uvedených důvodů krajský úřad pracuje od roku 2008 na novém vyhlašování (tzv. převyhlašování) maloplošných zvláště chráněných území (tj. přírodních památek a přírodních rezervací). K tomu je třeba připočíst práce spojené s implementací Natury 2000, kdy dochází k převyhlášování dalších zvláště chráněných území (převzatých do kompetence již při vzniku kraje) a vyhlašování nových zvláště chráněných území (přírodních památek a rezervací). K řešení tak zbývá ještě novelizace zřizovacích předpisů u velkého množství přírodních památek a rezervací (což při současném tempu a rozložení finančních nákladů znamená úkol cca ještě na 15 let - do roku 2030).
Zároveň převzal Kraj Vysočina v rámci spisové rozluky od zrušených okresních úřadů řadu návrhů na nová maloplošná zvláště chráněná území v různé fázi rozpracovanosti. K tomu městské úřady obcí s rozšířenou působností vyhlásily v posledních letech několik přechodně chráněných ploch s termínem do doby vyhlášení zvláště chráněného území a v tomto směru nám dávají podněty k řešení. Při práci v terénu jsou (zejména amatérskými ale i profesionálními přírodovědci) občas objevována nová, doposud neznámá a nezmapovaná území s velmi cennými biotopy vhodnými pro územní ochranu, tato území jsou zpracovávána v projektu evidovaných lokalit.
Podklady zpracované pro přípravu Natury 2000 (zejména mapování biotopů) byly druhotně využity i pro vyhodnocení národní úrovně stávající ochrany přírody ve zvláště chráněných územích. Téma řešil projekt VaV/620/20/03 Ministerstva životního prostředí Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v ČR . Na území kraje je takto doporučeno k vyhlášení 25 nových zvláště chráněných území.
Nyní podle zákona o ochraně přírody Kraj Vysočina dokončuje rozsáhlý úkol v přenesené působnosti zajistit územní ochranu (smluvní, nebo vyhlášením přírodních rezervací nebo přírodních památek) evropsky významným lokalitám (soustavy Natura 2000). Evropsky významné lokality byly zveřejněny ve Sbírce zákonů (národní seznam evropsky významných lokalit) a po schválení Evropskou komisí je ve Sbírce zákonů zveřejňován evropský seznam evropsky významných lokalit (aktuálně nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu). Zveřejněním prvního evropského seznamu začala běžet kraji lhůta pro vyhlášení zvláštní územní ochrany (vyhlášením přírodních rezervací a přírodních památek). V Kraji Vysočina je vymezeno 75 evropsky významných lokalit, z toho 61 v kompetenci krajského úřadu, zbylé pak v kompetenci Správ chráněných krajinných oblastí a Ministerstva životního prostředí (u některých je kompetence dělená). V Kraji Vysočina nebyla vymezena žádná ptačí oblast pro ochranu populací ptáků v rámci Evropského společenství. Předpokládáme, že úkoly v kompetenci krajského úřadu spojené s řešením evropsky významných lokalit se podaří v Kraji Vysočina splnit.
Návrh řešení Z důvodů poměrně obsáhlé a složité situace popsané v popisu problému, a protože budou nyní dokončovány práce s přípravou vyhlašování zvláště chráněných území v rámci implementace Natury 2000, byl zpracován dokument zaměřený na cíle a úkoly spojené s vyhlašováním zvláštní územní ochrany přírody v kraji pro další období a s výhledem až do roku 2030 s názvem Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina.
Kvůli zaměření sil odboru životního prostředí a zemědělství na implementaci Natury 2000 v posledních cca deseti letech, mají některé nenaturové činnosti oproti optimálnímu stavu časové zpoždění (zejména zpracování plánů péče v předstihu před ukončením jejich platnosti, vyhlašování nových ZCHÚ mimo evropsky významné lokality apod.). V příštích cca 5 letech by bylo vhodné časové zpoždění odstranit. Což je jedním z účelů Strategie ZCHÚ.
Strategii ZCHÚ a její postupnou aktualizaci zpracovali pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství vlastními silami (nebyla to veřejná zakázka), čímž ušetřili Kraji Vysočina finanční náklady s tímto případně spojené.
Strategie ZCHÚ shrnuje aktuální dostupné informace a obsahuje rámcový harmonogram potřebných činností. Strategie ZCHÚ je řešena modulárně (jako základní stavební kámen, který se v budoucnu bude využívat a upravovat dle vývoje plnění potřebných opatření).
Strategie obsahuje základní cíle:
CÍL 1. Dokončení implementace Natury 2000
CÍL 2. Aktualizace plánů péče o stávající zvláště chráněná území
CÍL 3. Nové vyhlašování stávajících zvláště chráněných území (převyhlašování)
CÍL 4. Doplnění sítě zvláště chráněných území o nové lokality
CÍL 5. Rušení ZCHÚ se zaniklým předmětem ochrany a se změnou kategorizace
Pro uvedené cíle jsou pak nastíněny opatření (činnosti) nutné k jejich řešení s nástinem roků, ve kterých by bylo optimální je řešit (zpracování plánů péče, zpracování návrhů na vyhlášení, geodetické práce apod.).
Strategie je orientačním podkladem pro výkon přenesené působnosti krajského úřadu v uvedených činnostech, zejména dává přehled o tom, které činnosti bude zapotřebí v následujících letech řešit a odhaduje náklady na jejich řešení. Strategie bude podkladem též pro prezentační dokumenty Kraje Vysočina, Výroční zprávu Kraje Vysočina a Zprávu o stavu životního prostředí v Kraji Vysočina apod.
Náklady na činnosti dle Strategie ZCHÚ se snaží respektovat stávající možnosti rozpočtu Kraje Vysočina (kapitola OŽP - ORJ 6000) a proto činnosti rozkládá v dlouhém časovém horizontu (aby nebylo zapotřebí navyšovat rozpočet z důvodů řešených ve Strategii ZCHÚ).
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí Strategii zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina.

Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina na svém zasedání č. 3/2015 konaném dne 5. 5. 2015 přijala usnesení 007/03/2015/Kzžp, ve kterém vzala na vědomí jak informaci o činnosti Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina na úseku ochrany přírody tak Strategii zvláště chráněných území Kraje Vysočina.
StanoviskaOddPKŽÚ nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Strategii zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2015-58, př. 1.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz