Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-20

RK-18-2015-20.doc  RK-18-2015-20pr01.xls  RK-18-2015-20pr02.xls  RK-18-2015-20pr03.xls  RK-18-2015-20pr04.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-18-2015-20
NázevNávrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 24. 3. 2015 schválilo usnesením č. 0070/02/2015/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2015 (dále jen Zásady ). Podle ustanovení čl. 1 odst. 2 těchto Zásad se dotace poskytují z rozpočtu kraje na zajištění technické ochrany nemovitého majetku obcí. O jejich výši rozhoduje na základě žádostí obcí Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Ke dni 10. 5. 2015 (konečný termín pro podání žádostí) předložilo 32 obcí 32 žádostí o dotace ve výši 681 611 Kč (příloha č. 1). Celkové náklady se spoluúčastí obcí jsou vyčísleny částkou 1 686 178 Kč.
Kontrolou předložených žádostí bylo zjištěno, že celkem 2 žádosti nesplňují podmínky dle Zásad. Obec Račín nepředložila výpis z listu vlastnictví (čl. 3, odst. 1) a Obec Švábov žádá o dotaci na instalaci kamerového dohlížecího systému, přičemž není zajištěn monitoring obecní policií nebo Policií ČR (čl. 1, odst. 5).
V rozpočtu kraje byla na letošní rok na ochranu obecního nemovitého majetku vyčleněna částka 600 000 Kč. I v případě zamítnutí žádostí obcí Švábov a Račín bude vyčleněná částka překročena o 32 199 Kč. Tato částka bude pokryta z kapitoly Požární ochrana a IZS.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana na základě Zásad, předložených žádostí a celkové výše požadovaných dotací, navrhuje vyhovět žádostem všech obcí, které splnily podmínky stanovené Zásadami:
a) poskytnout dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku obcím dle přílohy č. 2 na základě smluv o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4
b) zamítnout žádosti obcí, které nesplnily stanovené podmínky dle přílohy č. 3.
c) schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS.
StanoviskaEkonomický odbor - Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015, v kapitole Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek jsou schváleny finanční prostředky ve výši 600 000 Kč na systémové dotace na zabezpečení a ochranu obecního nemovitého majetku.
Odbor informatiky - dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ00916.
Pracovní skupina pro posuzování projektů prevence kriminality jmenovaná ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina - doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotace všem obcím v plném rozsahu kromě obcí Švábov a Račín.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 dle materiálu RK-18-2015-20, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 632 199 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 dle materiálu RK-18-2015-20, př. 2;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-18-2015-20, př. 4;
* zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 dle materiálu RK-18-2015-20, př. 3;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS spočívající ve zvýšení, § 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 32 199 Kč při současném snížení § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku o částku 32 199 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz