Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-17

RK-18-2015-17.doc  RK-18-2015-17pr01.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-18-2015-17
NázevNávrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
Zpracoval L. Matysová, Z. Škrdlová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0529/07/2013/ZK zastupitelstvo kraje schválilo výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva - členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina a komisí Rady Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle platného nařízení vlády; předsedům a místopředsedům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, komisí Rady Kraje Vysočina, řídicích výborů 1000,- Kč za účast na jednom zasedání; členům výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina, členům komisí Rady Kraje Vysočina, členům řídicích výborů, vyjma zástupců garanta, ve výši 500,- Kč
za účast na jednom zasedání. Zároveň bylo uloženo Radě Kraje Vysočina předkládat Zastupitelstvu Kraje Vysočina vždy na konci pololetí návrh na odměny pro členy komisí
a výborů a řídících výborů (vyjma tajemníků komisí rady kraje, tajemníků výborů zastupitelstva kraje a zástupců garanta v řídicích výborech grantových programů
- zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina).
Na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2015 dne 24. 3. 2015 byl schválen aktualizovaný Statut Fondu Vysočiny (usnesení č. 0169/02/2015/ZK). Jednou ze změn byla forma odměny stanovená Zastupitelstvem Kraje Vysočina za zasedání řídícího výboru. Předchozí systém odměňování se v průběhu času a legislativních změn stal administrativně náročným a ekonomicky neefektivním jak pro Kraj Vysočina tak pro jednotlivé členy řídicích výborů. Nově schválená změna systému poskytování odměn členům řídicích výborů je tak, aby členové jmenovaní zastupitelstvem byli odměňováni za výkon (za vyhodnocení žádostí
a nikoliv za účast). Historicky se stávalo, že člen řídícího výboru hodnotil žádosti a přesto nedostal odměnu, která byla vázána na jednání, z nějž se dotyčný byl nucen omluvit), a dále byli členové odměňováni v rámci pracovněprávního vztahu (eliminace rizik a administrativy, úspora kraje, úspora na straně členů řídících výborů). Rok 2015 bude tedy přechodným obdobím, kdy odměny pro členy řídicích výborů jmenovaných před 24. 3. 2015 musíme řešit původním usnesením a odměny pro řídicí výbory jmenované po tomto datu již novým výše popsaným způsobem.
Návrh řešení Příloha 1 tohoto materiálu specifikuje výši odměn pro jednotlivé členy řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období od 1. 12. 2014 - 31. 5. 2015.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2014 - 31. 5. 2015 dle materiálu RK-18-2015-17, př. 1.
Odpovědnost OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz