Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-15

RK-18-2015-15.doc  RK-18-2015-15pr01.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-18-2015-15
NázevSmlouva o spolupráci na zajištění realizace akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2015
Zpracoval J. Skála
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina spolupořádal ve dnech 4. - 22. února 2015 třetí ročník akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2015 .
Nad zahájením této akce, které se konalo dne 4. února 2015 v Evropském parlamentu, převzali záštitu komisařka Evropské komise Věra Jourová a poslanec Evropského parlamentu Pavel Poc. Tomuto zahájení byl přítomen hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, členka Rady Kraje Vysočina Marie Kružíková a náměstci primátora města Jihlava Vratislav Výborný a Milan Kolář.
Účelem akce bylo pomocí výběru filmů z 18. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava přitáhnout pozornost k aktuálním problémům současnosti a zároveň propagovat prostřednictvím této akce Statutární město Jihlava a Kraj Vysočina na mezinárodní scéně. Statutární město Jihlava projevilo vůli finančně se spolupodílet na nákladech spojených s realizací této akce.
Náklady na tuto akci nebylo možné vyčíslit dříve, z tohoto důvodu byla mezi Statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina uzavřena ústní dohoda, že statutární město uhradí Kraji Vysočina polovinu vzniklých nákladů až po skončení a vyúčtování akce; bližší specifikace výše uvedené spolupráce je obsažena v materiálu RK-18-2015-15, př. 1.
Dle § 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může kraj spolupracovat s ostatními kraji a s obcemi.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje vyhradit si rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci se Statutárním městem Jihlava a rozhodnout uzavřít Smlouvu o spolupráci na zajištění realizace akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2015 dle materiálu RK-18-2015-15, př. 1.
StanoviskaOKPPCR:
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava (MFDF) prokázal za 18 let své existence, že je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu v Evropě a filmové dokumenty přitahují do Jihlavy množství návštěvníků.
Ozvěny MFDF v Bruselu se konaly letos již potřetí a prokázaly stoupající divácký zájem. Úspěšné zahájení v Evropském parlamentu i další program ozvěn byly významnou prezentací Kraje Vysočina i města Jihlavy. Zároveň byl prezentován dobrý příklad spolupráce mezi krajem a městem.
OE:
Odbor ekonomický nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-18-2015-15, př. 1;
* rozhodnout uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-18-2015-15, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz