Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-23

RK-18-2015-23.doc  RK-18-2015-23pr01.pdf  RK-18-2015-23pr02.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-18-2015-23
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného silnicí III/3525 v k.ú. Střítež u Jihlavy, změna usnesení 0571/09/2006/ZK
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu původního usnesení zastupitelstva kraje k uzavření kupní smlouvy na pozemek tvořící trvalý zábor stavby III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže.
Kraj Vysočina byl investorem stavby Silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže . O nabytí pozemků tvořících trvalý zábor stavby koupí a darem do vlastnictví kraje rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením 0571/09/2006/ZK ze dne 12. 12. 2006. Mezi pozemky určenými k nabytí koupí byl dle materiálu ZK-09-2006-30, př.1 i pozemek ve vlastnictví ČR - Správa železniční dopravní cesty, s.o. nově označený jako par. č. 118/5 - ostatní plocha, dráha o výměře 55 m2 v k. ú. Střítež u Jihlavy. Kupní cena byla stanovená jako cena dohodnutá ve výši 63 Kč/m2. SŽDC odmítlo pozemek prodat před realizací stavby a byla proto uzavřena smlouva nájemní. Další jednání OM s vlastníkem pozemku probíhala od roku 2008, kdy byla stavba dokončena, až do současnosti, kdy byl ze strany Správy železniční dopravní cesty, s.o. předložen návrh kupní smlouvy. Operativnost SŽDC je pozoruhodná. Během zdlouhavých jednání o prodeji pozemku provedl katastrální úřad v k.ú. Střítež u Jihlavy obnovu operátu, na jehož základě došlo u pozemku par. č. 118/5 ke změně výměry na současných 100 m2. Pro převod nemovitosti si GŘ SŽDC objednalo znalecký posudek číslo 919/48/13, kterým byla stanovena cena obvyklá pozemku par. č. 118/5 v k.ú. Střítež u Jihlavy na 12 000 Kč, tj. 120 Kč/m2. Předložený návrh kupní smlouvy předpokládá prodej pozemku par. č. 118/5 v k.ú. Střítež u Jihlavy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 16 000 Kč. V požadované kupní ceně jsou mimo obvyklé ceny dle znaleckého posudku zahrnuty výdaje prodávajícího na pořízení znaleckého posudku ve výši 2 600 Kč, tyto jsou dále upraveny koeficientem 1,4 na 3640 Kč a takto vypočtena cena 15 640 Kč je zaokrouhlena na 16 000 Kč. Na dotaz a nesouhlas OM s takto navyšovanou navrhovanou kupní cenou se prodávající odkázal na vnitřní směrnici SŽDC a odmítl cenu upravit do výše součtu ceny obvyklé a znalečného.
Návrh řešení Pro možnost majetkoprávního dořešení výše uvedené stavby OM navrhuje přistoupit na požadavky prodávajícího a navrhuje proto radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0571/09/2006/ZK ze dne 12. 12. 2006 tak, že se v materiálu ZK-09-2006-30, př.1 ruší řádek, který se týká nabytí pozemku par. č. 118/5 o výměře 55 m2 ve vlastnictví ČR - Správa železniční dopravní cesty, s.o. do vlastnictví kraje Vysočina. Současně navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemek par. č. 118/5 - ostatní plocha o výměře 100 m2 v k.ú. Střítež u Jihlavy od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234 za podmínek a za cenu dle kupní smlouvy dle materiálu RK-18-2015-23, př.1 do vlastnictví Kraje Vysočina.
StanoviskaODSH s návrhem usnesení souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* změnit usnesení č. 0571/09/2006/ZK ze dne 12. 12. 2006 tak, že se v materiálu
ZK-09-2006-30, př. 1 ruší řádek, který se týká nabytí pozemku par. č. 118/5 o výměře 55 m2 ve vlastnictví ČR - Správa železniční dopravní cesty, s.o. do vlastnictví kraje Vysočina;
* nabýt koupí pozemek par. č. 118/5 - ostatní plocha o výměře 100 m2 v k.ú. Střítež u Jihlavy od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234 za podmínek a za cenu dle kupní smlouvy dle materiálu RK-18-2015-23, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz