Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-36

RK-18-2015-36.doc  RK-18-2015-36pr01.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-18-2015-36
NázevNeuplatnění předkupního práva - k.ú. Obyčtov
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší možnost využití předkupního práva k pozemku, nad kterým byl v minulosti vybudován most na krajské silnici III/35424.
Na OM se obrátil státní podnik Povodí Moravy s nabídkou předkupního práva k pozemku par. č. 1868/9 - vodní plocha o výměře 1 813 m2 odděleného GP č. 281-56/2013 z pozemku par. č. 1868/3 v k. ú. Obyčtov ve vlastnictví ČR, právo hospodařit pro Povodí, Moravy, s.p. Vlastník pozemku má v úmyslu prodat nově oddělený pozemek ze svého vlastnictví do vlastnictví obce Obyčtov a již uzavřel s obcí kupní smlouvu, kterou též OM předložil. Kupní cena prodávaného pozemku činí 92 900 Kč. V souladu se Statutem Povodí Moravy, s.p. je třeba k převodu pozemku, jehož výměra přesahuje 1 000 m2, písemný souhlas Ministerstva zemědělství. To však požaduje vyjádření Kraje Vysočina, jako vlastníka stavby mostu, pod kterým se nachází prodávaný pozemek, zda využije předkupního práva vyplývajícího z ustanovení § 3056 zákona č. 89/2013 Sb., NOZ. Svůj požadavek opírá o tvrzení, že most je samostatnou stavbou, na níž se toto ustanovení vztahuje.
Návrh řešení OM navrhuje předkupní právo k pozemku par. č. 1868/9, nad kterým se nachází krajský most v k.ú. Obyčtov, nevyužít. Pozemek je zatravněn, obec na něm provádí veškerou údržbu a pro kraj je tento pozemek nepotřebný, nachází se nad ním pouze mostní oblouk.
Dle názoru OM není most samostatnou věcí, neboť dle ustanovení § 12 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů je součástí silnice.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nevyužít předkupní právo k pozemku par.č. 1868/9 - vodní plocha v k. ú. Obyčtov, nad kterým je vybudován mostní oblouk mostu ev.č. 35424-3.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nevyužít předkupní právo k pozemku par. č. 1869/9 - vodní plocha, tok přirozený o výměře 1 813 m2, oddělenému GP č. 281-56/2013 z pozemku par. č. 1868/3 v k.ú. Obyčtov, nad kterým se nachází mostní oblouk mostu ev. č. 35424-3 ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz