Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-57

RK-18-2015-57.doc  RK-18-2015-57pr01.doc  RK-18-2015-57pr02.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíRK-18-2015-57
NázevZáměr dalších úprav parku u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Zpracoval J. Joneš
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuV tomto materiálu se jedná o řešení dalších úprav v parku u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace.
Úpravy byly původně zamýšlené jako nové práce v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod spolufinancovaného z Operačního programu Životního prostředí. Proto dne 17. prosince 2013 Rada Kraje Vysočina usnesením 2266/40/2013/RK rozhodla na základě požadavku provozovatele (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace) o přípravě nových prací (práce a činnosti na původní veřejné zakázce na realizaci výše uvedeného projetu nezávislých). Jednalo se o přípravu prací, kterými by se dále upravil park okolo nemocnice tak, aby se ulehčil chod a fungování provozu v parku nemocnice, konkrétně o vydláždění spojovacích chodníků v parku před domovem pro seniory (zpevněné plochy), stavbu oplocení u vstupu včetně dodávky materiálu a o řešení stromů. V materiálu do rady kraje původně projektant odhadl tyto práce na cca 400 tis Kč. Výše uvedené práce nebyly obsaženy v projektové dokumentaci na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod . Takže se jedná o práce, které nejsou způsobilým výdajem z Operačního programu Životního prostředí (a budou tedy plně hrazeny z prostředků investora).
Prováděcí dokumentace však vyčíslila práce téměř ve výši 730 tis. Kč. Situace z prováděcí dokumentace viz materiál RK-18-2015-57, př. 01 a rozpočet viz materiál RK-18-2015-57, př. 02. Nárůst nákladů oproti odhadu v předchozím materiálu do rady kraje je zejména v potřebných nákladech na asanaci starého oplocení, na uložení výkopků z lože cest na skládku, v potřebě po stavbě cest upravit i jejich okolí a znovu založit trávník, potřebě rozsáhlejších zásahů na stromech (zejména u budovy Emergency) ap. Takový rozsah prací podstatně navyšuje rozsah nezpůsobilých výdajů na výše uvedený projekt podpořený z Operačního programu Životního prostředí.
Návrh řešení Z výše uvedených důvodů navrhujeme nové práce spojené s dalšími úpravami parku u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, dle příloh 1 a 2 tohoto materiálu již do projektu podpořeného z Operačního programu Životního prostředí nezahrnovat a řešit je samostatně. Investorem by neměl být Kraj Vysočina, ale sama Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, pokud bude mít zájem tyto práce realizovat. Odbor životního prostředí a zemědělství předá příspěvkové organizaci doposud k věci získané podkladové materiály (dokumentaci, povolení ke kácení stromu apod.).
StanoviskaOdbor zdravotnictví: vydláždění spojovacích chodníků není uznatelným nákladem projektu podpořeného z Operačního programu Životní prostředí, proto odbor zdravotnictví souhlasí s jejich nezahrnutím do projektu. Nicméně oprava spojovacích chodníků v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, je potřebná a její řešení doporučujeme samostatně.

Odbor majetkový nemá námitek k návrhu usnesení.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
nerealizovat nové práce v parku u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, tzn. dodávku a stavbu oplocení, stavbu zpevněných ploch (chodníků) a sadové úpravy (zásahy na stromech, obnova trávníku v okolí stavby chodníků apod.) dle materiálů RK-18-2015-57, př. 1 a RK-18-2015-57, př. 2;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství dostupné podklady pro uvedené nové práce předat Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 15. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz