Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-40

RK-18-2015-40.doc  RK-18-2015-40pr01.doc  RK-18-2015-40pr02.doc  RK-18-2015-40pr03.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-18-2015-40
NázevInformace u uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
Zpracoval O. Králík
Předkládá M. Ňachaj
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje radu kraje o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a současně se zabývá žádostí o prominutí povinnosti tohoto odvodu a jeho případného rozložení do splátek.
Odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina provedl na základě žádosti starosty obce Dolní Heřmanice ve dnech 24. 6. a 26. 6. 2013 veřejnosprávní kontrolu na místě u Základní školy a Mateřské školy Dolní Heřmanice, příspěvkové organizace, se sídlem Dolní Heřmanice 11, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 7502915 (dále jen příjemce ). Předmětem kontroly bylo použití veřejných finančních podpor poskytnutých z rozpočtu Kraje Vysočina na období 2007-2012. Příjemce obdržel podporu v roce 2007 v celkové výši 1 712 000 Kč, v roce 2008 v celkové výši 1 953 000 Kč, v roce 2009 v celkové výši 2 068 000 Kč, v roce 2010 v celkové výši 2 131 000 Kč, v roce 2011 v celkové výši 2 103 000 Kč a v roce 2012 v celkové výši 2 025 100 Kč.
Následnou veřejnosprávní kontrolou bylo odborem kontroly zjištěno porušení rozpočtové kázně z důvodu neoprávněného použití peněžních prostředků ve výši 106 804,61 Kč. Porušení spočívalo v tom, že zaměstnanci příjemce - bývalé ředitelce školy nebyly mimořádné odměny určeny orgánem, který ředitelku školy na pracovní místo ustanovil (tyto odměny v letech 2007-2012 bývalé ředitelce školy starosta nepřiznal a o jejich vyplacení nerozhodl). Uvedené částce odpovídá výše neoprávněně vyplacených mimořádných odměn v letech 2007-2012 včetně zákonných odvodů a provedeného přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb (viz protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v příloze č. 1).
Na základě kontrolního zjištění a v souladu s § 22 odst. 4 a odst. 7 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložil Krajský úřad Kraje Vysočina příjemci dne 6. 9. 2013 odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně ve výši 106 805 Kč (viz platební výměr na odvod uvedený v příloze č. 2).
Příjemce podal v zákonné lhůtě odvolání proti vyhotovenému platebnímu výměru. Dne 20. 9. 2013 bylo Krajskému úřadu Kraje Vysočina doručeno odvolání proti platebnímu výměru, které bylo příjemcem doplněno odůvodněním doručeným dne 11. 10. 2013. Podané odvolání bylo postoupeno dne 27. 9. 2013 na Ministerstvo financí k přezkoumání z hlediska dodržování zákonnosti.
Dne 28. 4. 2015 nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 27. 4. 2015, kterým odvolací orgán odvolání příjemce proti platebnímu výměru zamítl a napadené rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina potvrdil.
Následně příjemce doručil dne 18. 5. 2015 Krajskému úřadu Kraje Vysočina žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně současně i s návrhem na jeho případné rozložení do splátek (viz příloha č. 3). Vzhledem k tomu, že odvod za porušení rozpočtové kázně nebyl dosud proveden, nebylo příjemci příslušné penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně dosud vyměřeno.
Návrh řešení Informace o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně je podávána radě kraje na vědomí na základě příslušného ustanovení vnitřní směrnice krajského úřadu k zajištění kontrolní činnosti.
Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně může podle ustanovení § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodů hodných zvláštního zřetele povolit orgán, který o poskytnutí finanční podpory rozhodl, a to na základě písemné žádosti příjemce podpory. Rada Kraje Vysočina je s ohledem na kompetence podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna prominout vyměřený odvod za porušení rozpočtové kázně nebo žádost příjemce o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně zamítnout.
Rozhodnutími Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) z roku 2007 a 2008 finanční prostředky placené právnickými osobami vykonávajícími činnost škol a školských zařízení jako sankce za porušení rozpočtové kázně při nakládání s prostředky Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) shromážděné na zvláštním účtu kraje zůstávají součástí rozpočtu kraje a nebudou předmětem vypořádání s MŠMT.
Rozhodnutími Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z let 2009 až 2012 finanční prostředky placené právnickými osobami vykonávajícími činnost škol a školských zařízení jako sankce za porušení rozpočtové kázně při nakládání s prostředky Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) je kraj povinen vrátit do státního rozpočtu.
Finanční prostředky placené právnickými osobami vykonávajícími činnost škol a školských zařízení jako sankce za porušení rozpočtové kázně při nakládání s ostatními prostředky z kapitoly MŠMT je kraj povinen vrátit do státního rozpočtu vždy.

Odbor kontroly předkládá Radě Kraje Vysočina s ohledem na výše uvedené skutečnosti a případný dopad do rozpočtu kraje k rozhodnutí tyto varianty:

Varianta A
Z celkové částky odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 106 805 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 60675/2013 ze dne 6. 9. 2013 z důvodů uvedených v žádosti příjemce a vzhledem k dopadu na rozpočet kraje
- prominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 39 730 Kč, kterého se příjemce dopustil při nakládání s prostředky určenými na Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) v letech 2007 a 2008,
- neprominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 67 075 Kč, kterého se příjemce dopustil při nakládání s prostředky určenými na Přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) v letech 2009-2012, a při nakládání s prostředky určenými na Zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce (ÚZ 33005) v letech 2008 a 2009,
- nevyhovět žádosti příjemce o rozložení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 67 075 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 60675/2013 ze dne 6. 9. 2013 do splátek dle jeho návrhu.

Varianta B
- neprominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 106 805 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 60675/2013 ze dne 6. 9. 2013,
- vyhovět žádosti příjemce o rozložení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 106 805 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 60675/2013 ze dne 6. 9. 2013 do splátek dle návrhu uvedeného v žádosti příjemce, tedy uhradit z částky 106 805 Kč na bankovní účet kraje jednu polovinu odvodu do 30. 6. 2015 a druhou polovinu odvodu do 30. 9. 2015.

Na základě posouzení výsledků kontroly a vzhledem k důvodům uvedeným v žádosti příjemce, dopadům do rozpočtu kraje i s ohledem na stanoviska věcně příslušných odborů doporučuje odbor kontroly prominout příjemci povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 39 730 Kč a nevyhovět žádosti příjemce o rozložení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně do splátek dle návrhu uvedeného v jeho žádosti (varianta A).
StanoviskaOdbor školství, mládeže a sportu s ohledem na všechny okolnosti uvedené v materiálu doporučuje variantu A.
Odbor ekonomický
OE nemá připomínky k předloženému materiálu. Přiklání se k variantě podporované odborem kontroly.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
Nemá k návrhu usnesení připomínky.
Odbor informatiky: žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně je zaevidována v systému e-Dotace ID O01345.0001.
Návrh usneseníVarianta A
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 106 805 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 60675/2013 ze dne 6. 9. 2013 Základní škole a Mateřské škole Dolní Heřmanice, příspěvkové organizaci, se sídlem Dolní Heřmanice 11, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 75022915;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a na základě žádosti dle materiálu RK-18-2015-40, př. 3 prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 39 730 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 60675/2013 ze dne 6. 9. 2013 Základní škole a Mateřské škole Dolní Heřmanice, příspěvkové organizaci, se sídlem Dolní Heřmanice 11, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 75022915, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis;
rozhoduje
* neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně za roky 2007 až 2012 ve výši 67 075 Kč - část odvodu vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 60675/2013 ze dne 6. 9. 2013 Základní škole a Mateřské škole Dolní Heřmanice, příspěvkové organizaci, se sídlem Dolní Heřmanice 11, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 75022915;
* nevyhovět žádosti o rozložení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 67 075 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 60675/2013 ze dne 6. 9. 2013 do splátek dle návrhu uvedeného v žádosti dle materiálu RK-18-2015-40, př. 3.

Varianta B
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 106 805 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 60675/2013 ze dne 6. 9. 2013 Základní škole a Mateřské škole Dolní Heřmanice, příspěvkové organizaci, se sídlem Dolní Heřmanice 11, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 75022915;
rozhoduje
* neprominout povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně za roky 2007 až 2012 ve výši 106 805 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 60675/2013 ze dne 6. 9. 2013 Základní škole a Mateřské škole Dolní Heřmanice, příspěvkové organizaci, se sídlem Dolní Heřmanice 11, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 75022915;
* vyhovět žádosti o rozložení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 106 805 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 60675/2013 ze dne 6. 9. 2013 do splátek dle návrhu uvedeného v žádosti dle materiálu RK-18-2015-40, př. 3.
Odpovědnost odbor kontroly
Termín 30. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz