Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-47

RK-18-2015-47.doc  RK-18-2015-47pr01.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-18-2015-47
NázevSmlouva o nájmu nebytových prostor
Zpracoval I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření nájemní smlouvy na akci konanou v rámci aktivit Evropského regionu Dunaj - Vltava.
Dne 11. 6. 2015 proběhne Mezinárodní setkání Evropského regionu Dunaj-Vltava , které organizačně zajišťuje Kraj Vysočina. Za tímto účelem je třeba uzavřít nájemní smlouvu, viz materiál RK-18-2015-47, př. 1.
V rámci aktivit Evropského regionu Dunaj-Vltava se předpokládá konání většího množství akcí organizovaných Krajem Vysočina (konference, workshopy, prezentační akce atd.) mimo prostory Kraje Vysočina. V této souvislosti se počítá s uzavíráním velkého množství nájemních smluv a z hlediska operativnosti je výhodné svěřit rozhodování o uzavírání nájemních a podnájemních smluv Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvu dle materiálu RK-18-2015-47, př. 1 a svěřit Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, a to pouze pro potřeby realizace akcí konaných v rámci mezinárodní spolupráce Evropský region Dunaj-Vltava .
Dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů je radě vyhrazeno rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada svěřit příslušnému odboru krajského úřadu zcela nebo zčásti.
StanoviskaEO: nemá k předkládanému materiálu připomínky. Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 je v kapitole Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu uvažováno s částkou 1 000 tis. Kč na výdaje spojené s Evropským regionem Dunaj-Vltava.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu dle materiálu RK-18-2015-47, př. 1;
svěřuje
odboru regionálního rozvoje rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce, a to pouze pro potřeby realizace akcí konaných v rámci mezinárodní spolupráce Evropský region Dunaj-Vltava .
Odpovědnost ORR
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz