Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-56

RK-18-2015-56.doc  RK-18-2015-56pr01.pdf  RK-18-2015-56pr02.pdf
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-18-2015-56
NázevDodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
Zpracoval J. Joneš
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace a dodatek smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR (dále též SFŽP ČR ) na akci s názvem Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců - Mitrov podpořenou z Operačního programu Životního prostředí.
Původní smlouvu se SFŽP ČR schválila a rozhodnutí o poskytnutí dotace vzala na vědomí Rada Kraje Vysočina usnesením 2149/39/2013/RK na svém zasedání 3. prosince 2013. V průběhu realizace akce jsme však zjistili, že uvedené dokumenty, vycházející z žádosti předložené v roce 2010, obsahují chybu v konstrukci hodnoty indikátoru počet ošetřených dřevin. Konkrétně došlo k sečtení položek Individuální ošetření dřevin - výchovný řez , Individuální ošetření dřevin - zdravotní řez I , Individuální ošetření dřevin - redukční řez a Individuální ošetření dřevin - stabilizace koruny vazbou , přičemž stabilizace koruny vazbou probíhá (kromě jednoho stromu) vždy jen na stromech, kde zároveň probíhá zdravotní řez I nebo redukční řez . Takže do počtu ošetřených dřevin nemělo dojít k sečtení těchto položek, protože se jedná o dvě opatření na jednom stromě (řez + vazba). Navíc v řadě případů je více vazeb na jednom stromě, v žádosti to pak bylo chybně započítáno jako více počtů ošetřených dřevin (přestože se jedná o ošetření jednoho stromu více vazbami).
O tomto jsme informovali SFŽP ČR a požádali jsme o snížení indikátoru počet ošetřených dřevin z počtu 187 na správný počet 124 kusů. Bez snížení bychom nesplnili závazný indikátor projektu (původní hodnota indikátoru je nereálná, tolik dalších stromů k ošetření v parku není).
Návrh řešení Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2015-56, př. 1 a rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-18-2015-56, př. 2.
Tato změna řeší snížení indikátoru počtu ošetření stromů na 124 kusů, ostatní podmínky se nemění (změna nemá vliv na rozpočet projektu, nemění technická ani ekologická kritéria ani jiné vlastnosti projektu).
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Ekonomický odbor nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2015-56, př. 1;
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10077216 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců - Mitrov dle materiálu RK-18-2015-56, př. 2.
Odpovědnost OŽPZ
Termín 2. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz