Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-22

RK-18-2015-22.doc  RK-18-2015-22pr01.pdf  RK-18-2015-22pr02.doc  RK-18-2015-22pr03.doc  RK-18-2015-22pr04.doc  RK-18-2015-22pr05.pdf  RK-18-2015-22pr05a.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-18-2015-22
NázevUzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu, smluv nájemních a smlouvy o výpůjčce na části pozemků zahrnutých do trvalého a dočasného záboru stavby II/150 Okrouhlice most, ev. č. 150-022 , přes železnici, v k. ú. Okrouhlice.
Investorem akce bude Kraj Vysočina, finanční prostředky na tuto akci mají být poskytnuty v rámci dotace z EU. Při stavbě dojde k obnově stávajícího mostního objektu a současně k obnově části komunikace II/150.
Z projektové dokumentace zpracované společností MDS projekt s.r.o., se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, a ze stanovisek oddělení správ majetku vlastníků vyplývá:
1) potřeba uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu (smlouva obsahuje i závazek kraje vykoupit zastavěné části pozemku za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem zvýšenou o cenu znalečného či zřízení práva stavby, z tohoto důvodu je nutné schválit uzavření smlouvy také zastupitelstvem kraje) a smlouvy nájemní (smlouva obsahuje kromě jiného i závazek kraje současně s úhradou prvního čtvrtletního nájemného složit na účet pronajímatele kauci ve stejné výši k zajištění úhrady případných závazků nájemce vůči pronajímateli po termínu jejich splatnosti či případných škod; tato kauce je vratná ke dni ukončení nájemní smlouvy, nájemné je požadováno ve výši 10 Kč/m2/rok) s vlastníkem dotčeného pozemku par. č. 375/1 v k. ú. Okrouhlice, kterým jsou České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1;
2) potřeba uzavření smlouvy nájemní s vlastníkem dotčeného pozemku par. č. 375/23, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha (nájemné je požadováno ve výši 20 Kč/m2/rok);
3) potřeba uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o výpůjčce s obcí Okrouhlice, se sídlem Okrouhlice 186, 582 31 v rozsahu materiálu RK-18-2015-22, př. 1
4) potřeba uzavřít odpovídající smlouvu na část pozemku par. č. st. 1/1 v k. ú. Okrouhlice ve vlastnictví ČR - s právem hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha. SPÚ byl osloven odborem majetkovým s žádostí o vydání stanoviska a souhlasu s umístěním stavby a vydáním územního rozhodnutí, na který bude navazovat žádost o uzavření smlouvy nájemní. Do současné doby však odbor majetkový toto neobdržel, bude tedy nutno řešit dodatečně samostatným materiálem.
Části dotčených pozemků tvoří trvalý a dočasný zábor stavby. Všechny pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na příslušných listech vlastnictví pro katastrální území Okrouhlice.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s vlastníky stavbou dotčených pozemků tyto smlouvy:
1) s obcí Okrouhlice uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce v rozsahu dle materiálu RK-18-2015-22, př. 1, smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah,
2) s ČD, a. s., uzavřít smlouvu nájemní dle materiálu RK-18-2015-22, př. 2,
3) se SŽDC, s. o., uzavřít smlouvu nájemní dle materiálu RK-18-2015-22, př. 4.
OM dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu s ČD, a. s., dle materiálu RK-18-2015-22, př. 3
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít s vlastníky dotčených pozemků smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce, smlouvy nájemní a smlouvu zakládající právo provést stavbu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a vypůjčitele a obcí Okrouhlice, se sídlem Okrouhlice 186, 582 31, IČ 002 67 953 na straně vlastníka a půjčitele smlouvu zakládající právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-18-2015-22, př. 1, a to na dobu určitou, počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby II/150 Okrouhlice most, ev. č. 150-022 a konče dnem 31. 12. 2017;
* uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a společností České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226, na straně vlastníka a pronajímatele, smlouvu nájemní dle materiálu RK-18-2015-22, př. 2;
* uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a oprávněným hospodařit s majetkem státu - Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ 709 94 234, na straně pronajímatele, smlouvu nájemní dle materiálu RK-18-2015-22, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a společností České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226 na straně vlastníka pozemku, smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022 dle materiálu RK-18-2015-22, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz