Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-45

RK-18-2015-45.doc  RK-18-2015-45pr01.pdf  RK-18-2015-45pr02.pdf
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-18-2015-45
NázevAktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
Zpracoval P. Průža
Předkládá M. Hyský, J. Strejček
Počet příloh
Popis problémuAktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
Vláda ČR svým usnesením č. 276 ze dne 15. 4. 2015 schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky (dále též PÚR ). Tato aktualizace se dotýká i území Kraje Vysočina.
Zastupitelstvem Kraje Vysočina byly dne 16. 9. 2008 vydány Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina (nabytí účinnost 22. 11. 2008). Dne 18. 9. 2012 bylo rozhodnuto o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, která nabyla účinnosti dne 23. 11. 2012 (dále též ZÚR KrV). Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též stavební zákon ), ukládá v § 41 odst. (4) kraji povinnost uvést do souladu zásady územního rozvoje s následně schválenou politikou územního rozvoje. Podle ust. § 42 odst. (6) stavebního zákona zastupitelstvo kraje bezodkladně rozhodne o aktualizaci zásad územního rozvoje a o jejím obsahu.
Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje, jako pořizovatel zásad územního rozvoje podle § 7 odst. (1) písm. a) stavebního zákona, předkládá zastupitelstvu kraje návrh na Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, která bude obsahovat jen záměry z aktualizace č. 1 PÚR, které se dotýkají Kraje Vysočina. Návrh nebude obsahovat žádné jiné záměry. Přehled záměrů je žlutě vyznačen ve srovnávacím textu Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 návrh , který je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
ZÚR KrV v kapitole 9. bod (168a) stanovily úkol pořídit územní studii na vyhledání koridoru pro prověření budoucího umístění stavby propojení silnic I/38 a II/602 silnicí II. třídy jižně od Jihlavy (obchvat Jihlavy). Tento úkol byl splněn a uvedená studie byla dne 16. 4. 2014 zaevidována v systému evidence územně plánovací činnosti v ČR. Tento záměr bude veden po území obcí Jihlava, Rančířov a Puklice. Jedná se o stavbu nadmístního charakteru, kterou nelze řešit samostatně v územních plánech jednotlivých obcí.
V plánu rozvoje silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina je uvažován záměr obchvatu obce Okříšky s připojením na silnici II/35114 mezi obcemi Přibyslavice a Nové Ves (obchvat Okříšky). Tento záměr bude veden po území obcí Okříšky, Petrovice, Nová Ves, Hvězdoňovice Krahulov a Stařeč. Jedná se o stavbu nadmístního charakteru, kterou nelze řešit samostatně v územních plánech jednotlivých obcí.
Vzhledem k tomu, že Krajská správy a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále též KSÚSV), Kosovská 1122/16, Jihlava je zřízena za účelem zajištění správy, údržby a oprav silnic, jejich součástí a příslušenství na silniční síti ve vlastnictví Kraje Vysočina, dle zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 20. 12. 2006, podala jako oprávněný investor ve smyslu ust. § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též stavební zákon ) a podle § 42 odst. 6 stavebního zákona návrh na aktualizaci ZÚR KrV z důvodu rozvoje veřejné dopravní infrastruktury (§ 2 odst. 1 písm. k) bod 1 stavebního zákona). Návrh oprávněného investora spočívá ve vymezení koridorů veřejně prospěšných staveb:
a) propojení silnic I/38 a II/602 silnicí II. třídy jižně od Jihlavy a to s využitím územní studie na vyhledání koridoru pro prověření budoucího umístění stavby propojení silnic I/38 a II/602 silnicí II. třídy jižně od Jihlavy a
b) obchvat Okříšek na silnici II/405 vč. propojení na III/35114 mezi obcemi Přibyslavice a Nová Ves podle podkladů oprávněného investora.
Žádost oprávněného investora předkládáme v příloze č. 2 tohoto materiálu.
Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje, jako pořizovatel zásad územního rozvoje podle § 7 odst. (1) písm. a) stavebního zákona, předkládá zastupitelstvu kraje návrh na Aktualizaci č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, která bude obsahovat jen dva výše uvedené záměry. Návrh nebude obsahovat žádné jiné záměry.
Návrh řešení Odbor územního plánování a stavebního řádu předkládá zastupitelstvu kraje návrh na pořízení Aktualizace č. 2 a Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, které budou pořizovány samostatně, a předkládá návrh na jejich obsah. Samostatné pořizování umožňuje § 42 odst. 6 stavebního zákona. Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje se v těchto případech nezpracovává. Zpráva o uplatňování ZÚR KrV řešící ostatní požadavky na aktuálnost ZÚR bude předložena v první polovině roku 2016 zastupitelstvu kraje ke schválení, tj. v řádném termínu dle ustanovení § 42 odst. (3) stavebního zákona.
StanoviskaMateriál byl předložen na jednání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 1. 6. 2015.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit:
* návrh na pořízení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se zapracování záměrů z Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, které se týkají Kraje Vysočina;
* návrh na pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě žádosti oprávněného investora KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace.
Odpovědnost OÚPSŘ
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz