Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-38

RK-18-2015-38.doc  RK-18-2015-38pr01.xls  RK-18-2015-38pr02.xls
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-18-2015-38
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je dle ustanovení § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vlastníkem silnic II. a III. třídy na svém území. Při přechodu vlastnictví těchto komunikací do vlastnictví kraje nebyly v mnoha případech pozemky komunikacemi zastavěné majetkově vypořádány. Z tohoto důvodu kraj již mnoho let vykupuje pozemky z vlastnictví fyzických a právnických osob do svého vlastnictví.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny připravila a projednala s vlastníky pozemků uvedených v materiálu RK-18-2015-38, př. 1 možnost výkupů pozemků zastavěných krajskými silnicemi, a to za jednotnou částku 50 Kč/m2 bez ohledu na třídu silnice, což v letošním roce umožňuje Výměr MF 01/2015 uveřejněný v cenovém věstníku MF. K převodu do vlastnictví kraje je připraveno 245 pozemků s výměrou 81 471 m2, za celkovou částku 4 073 550 Kč. Částka alokovaná v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek na výkupy pozemků nekryje v dostatečné výši výdaje na kupní ceny předkládaných návrhů na výkupy.
Oslovení další vlastníci pozemků nesouhlasí s navrženou výkupní cenou a požadují vyšší částky než 50 Kč/m2. Seznam těchto pozemků s požadovanými výkupními cenami je uveden v materiálu RK-18-2015-38, př. 2.
Návrh řešení OM navrhuje nabýt pozemky uvedené v materiálu RK-18-2015-38, př. 1 z vlastnictví fyzických a právnických osob za částku 50 Kč/m2 do vlastnictví Kraje Vysočina. Získáním těchto pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví stavby a pozemku stavbou zastavěného. Někteří z vlastníků požadují mimo úhrady kupní ceny i úhradu daně z nabytí nemovitých věcí, což umožňuje zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb. OM doporučuje v zájmu dosažení vypořádání tyto požadavky akceptovat.
OM dále navrhuje schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, kterým bude položka určená pro výkupy pozemků navýšena na úkor přílohy M4 - Sociální věci. Tento přesun neohrozí realizaci plánovaných staveb uvedených v příloze M4.
OM dále předkládá materiál RK-18-2015-38, př. 2 jako informaci o pozemcích, u nichž vlastníci požadují za prodej pozemků částky vyšší než 50 Kč/m2.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-18-2015-38, př. 1 a schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek umožňující navýšení položky určené pro výkupy nemovitostí.
StanoviskaKSUSV projednala a připravila podklady pro výkupy pozemků uvedených v materiálu
RK-18-2015-38, př. 1.
Odbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-18-2015-38, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 4 000 000 Kč při současném snížení přílohy M4 - Sociální věci o částku 4 000 000 Kč určenou na výkupy nemovitostí.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz