Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-05

RK-18-2015-05.doc  RK-18-2015-05pr01.doc  RK-18-2015-05pr02.pdf  RK-18-2015-05pr03.pdf
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-18-2015-05
NázevNávrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Smejkalová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen Nemocnice ) v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 článkem 2 odst. 2 písm. e) požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o předchozí souhlas s odpisem nedobytných pohledávek v celkové výši 75 496,43 Kč dle materiálu
RK-18-2015-05, př. 1.
Pohledávky jsou za následující dlužníky:
* Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (dále jen VZP ) jako nástupnická organizace, která převzala závazky a pohledávky vyplývající ze zdravotní péče o pojištěnce MEDIA zdravotní pojišťovny ve výši 41 244,43 Kč. VZP na základě revize vykázaných zdravotních výkonů rozhodla, že některé výkony z důvodu nesprávného vykazování neuhradí (materiál RK-18-2015-05, př. 2),
* Millynn Alister Arihana z Nového Zélandu ve výši 34 252 Kč za hospitalizaci na JIP kardiologického oddělení Nemocnice v období od 24. 6. 2011 do 28. 6. 2011
(materiál RK-18-2015-05, př. 3).
Nemocnice při vymáhání těchto pohledávek postupovala v souladu s platnými právními předpisy, metodickými pokyny Kraje Vysočina a přes veškerou snahu se nepodařilo pohledávky vymoci.
Odpis pohledávky je jedním z nástrojů k dodržení zásady věrného a poctivého obrazu účetnictví. Odpis pohledávky neznamená její zánik, tato pohledávka trvá i nadále. Odepsané pohledávky jsou zařazeny do podrozvahové evidence, a to až do případné úhrady dlužníkem.
Nemocnice k oběma pohledávkám v minulých účetních obdobích vytvořila a postupně
do nákladů zaúčtovala opravné položky ve výši 100 %. Odpis pohledávek proto neovlivní výsledek hospodaření Nemocnice za rok 2015.
Návrh řešení Nemocnice je dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne
13. 12. 2011 článku 2 odst. 2 písm. e) oprávněna odepsat pohledávku v nominální hodnotě 30 000 Kč a více pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje udělit souhlas s odpisem nedobytných pohledávek dle materiálu RK-18-2015-05, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor bere materiál na vědomí, neboť nemá dopad do hospodaření kraje.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s odepsáním pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v celkové výši 75 496,43 Kč dle materiálu RK-18-2014-05, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2015
Termín15-05
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz