Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-44

RK-18-2015-44.doc  RK-18-2015-44pr01.doc  RK-18-2015-44pr02.zip
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-18-2015-44
NázevNávrh na projednání 3. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
Zpracoval M. Stloukalová
Předkládá M. Hyský, J. Strejček
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu (pořizovatel) předkládá 3. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Kraje Vysočina (3. aktualizace ÚAP KrV) v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina (RURÚ KrV) k jejich projednání ve smyslu ust. § 29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Stručné shrnutí závěrů RURÚ je obsaženo v důvodové zprávě k tomuto materiálu (příloha č. 1).
Stavební zákon ukládá každé 2 roky pořídit úplnou aktualizaci ÚAP. ÚAP KrV budou v zastupitelstvu kraje projednávány již po čtvrté. První ÚAP KrV byly v zastupitelstvu kraje projednány 12. 5. 2009. První aktualizace ÚAP KrV byla v zastupitelstvu kraje projednána 21. 6. 2011. Druhá aktualizace UAP KrV byla v zastupitelstvu kraje projednána 25. 6. 2013. Aktualizaci ÚAP KrV provedl pořizovatel vlastními silami na základě metodických doporučení MMR.
Struktura 3. aktualizace ÚAP KrV zůstává stejná jako u předchozích aktualizací ÚAP KrV. Ve své první části představují souhrn informací o území, zejména demografické údaje, údaje o vzdělanosti, o sídelní struktuře obcí, o ekonomické aktivitě, o zaměstnanosti, o bytovém fondu a o rekreaci, dále údaje o technické infrastruktuře, o zásobování vodou a plynem, o kanalizacích, o veřejné dopravě a údaje environmentální o zemědělské půdě, o lesní půdě, o třídách ochrany půd, o vodních plochách, o zastavěných plochách, o koeficientech ekologické stability, o hranicích bioregionů a biochor, o klimatických regionech, o imisním znečištění atd.
Ve své druhé části, v rozboru udržitelného rozvoje území, ÚAP vyhodnocují vyváženost podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro sociální soudržnost obyvatel území kraje.
Závěrem jsou navrženy problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích kraje a obcí. Výběr nejzávažnějších problémů k řešení je uveden v Důvodové zprávě. Územně analytické podklady slouží především jako podklad při aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR KrV). Dále jsou podkladem pro pořizování územních studií a také pro rozhodování v území. V neposlední řadě jsou podkladem pro materiály jiných oborů, než je územně plánovací činnost, tedy pro další odbory Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Označení příloh s předkládanými materiály:
RK-18-2015-44, př. 1 - Důvodová zpráva
RK-18-2015-44, př. 2 - 3. úplná aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina (dokumentace)
Návrh řešení Postup procesu projednání 3. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina:
Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje projednat 3. aktualizaci ÚAP KrV v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území, jako podklad pro pořízení další aktualizace ZÚR KrV. Proces projednání nemá stanovenou formu. Účelem projednání je seznámení Zastupitelstva Kraje Vysočina s celým obsahem 3. aktualizace ÚAP KrV a s problémy navrženými k řešení. Výčet problémů může být doplněn v rámci procesu aktualizace ZÚR KrV, kdy se mohou objevit další náměty k řešení.
Územně analytické podklady jsou otevřeným materiálem, který je ze zákona průběžně doplňován a jeho úplná aktualizace probíhá každé dva roky.
3. aktualizace ÚAP KrV byla prezentována členům Výboru regionálního rozvoje dne
1. 6. 2015.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí Důvodovou zprávu podle RK-18-2015-44, př. 1;
* projednat 3. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území, podle ust. § 29 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;
* uložit odboru ÚPSŘ zajištění zapracování výsledků projednání 3. aktualizace ÚAP KrV jako podkladu pro pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor ÚPSŘ
Termín 30. 6. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz