Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-55

RK-18-2015-55.doc  RK-18-2015-55pr01.pdf  RK-18-2015-55pr02.pdf  RK-18-2015-55pr03.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíRK-18-2015-55
NázevFond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodloužení doby realizace projektu, který byl podpořen z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2014. Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotaci obci Cejle dne 13. 5. 2014 usnesením č. 0260/03/2014/ZK. Smlouva o poskytnutí dotace FV00865.0031 (dále jen smlouva ) mezi Krajem Vysočina a obcí Cejle byla uzavřena dne 13. 6. 2014 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace Vybudování nové kanalizace z obce do biologického rybníka a prodloužení kanalizace v obci . Text smlouvy je obsahem materiálu RK-18-2015-55, př. 2. Na tento projekt byla schválena dotace 272 189 Kč, což představuje 67,00 % z celkových nákladů na projekt, které činí 406 252 Kč. Podle čl. 7 odst. 1 smlouvy je příjemce oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 6. 2015, podle čl. 8 písm. f) smlouvy se příjemce zavazuje doručit Kraji do 31. 7. 2015 závěrečnou zprávu. Obec Cejle dne 27. 5. 2015 požádala o prodloužení doby pro realizaci projektu do 31. 12. 2015. Text žádosti je obsahem materiálu RK-18-2015-55, př. 1.
Návrh řešení Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě jejího řádného odůvodnění odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00865.0031 dle materiálu
RK-18-2015-55, př. 3, jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu do 31. 12. 2015 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 31. 1. 2016.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje souhlasí s prodloužením realizace projektu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00865.0031 dle materiálu RK-18-2015-55, př. 3.
Odpovědnost odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 23. 6. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz