Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2015-32

RK-18-2015-32.doc  RK-18-2015-32pr01.pdf  RK-18-2015-32pr01a.pdf  RK-18-2015-32pr01b.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-18-2015-32
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku zastavěného chodníkem.
Město Náměšť nad Oslavou požádalo svým dopisem ze dne 29. 4. 2015 o darování pozemku dle geometrického plánu č. 1424-9125/2010.
Uvedeným geometrickým plánem se z pozemku par. č. 1133/2 odděluje část o výměře 599 m2 označená jako pozemek par. č. 1133/14.
Usnesením 1482/30/2010/RK rada kraje rozhodla uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu Rekonstrukce chodníku ul. Bítešská a zveřejnit záměr darování částí pozemku v k. ú. Náměšť nad Oslavou. Vzhledem k dlouhému časovému úseku je vhodné opětovné zveřejnění záměru darování na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Pozemek par. č. 1133/2 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč pro k. ú. a obec Náměšť nad Oslavou na listu vlastnictví č. 1048.
Návrh řešení OM navrhuje převést nově vzniklý pozemek par. č. 1133/14 o výměře 599 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1424-9125/2010 z pozemku par. č. 1133/2 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování uvedeného pozemku do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tento pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou.
StanoviskaUsnesením 1482/30/2010/RK rada kraje rozhodla uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Náměšť nad Oslavou Smlouvu zakládající právo provést stavbu Rekonstrukce chodníku ul. Bítešská , kterým bude dotčen pozemek par. č. 1133/2 v k. ú. Náměšť nad Oslavou a zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1133/2 v k. ú. Náměšť nad Oslavou zastavěnou stavbou Rekonstrukce chodníku ul. Bítešská , jejímž investorem je Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 1133/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 599 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1424-9125/2010 z pozemku par. č. 1133/2 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1133/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 599 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1424-9125/2010 z pozemku par. č. 1133/2 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 8. 9. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz