Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 18/2015, které se bude konat dne 02.06.2015 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 17/2015
2. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-18-2015-02)
3. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-18-2015-03)
4. Peněžní dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
    ( S. Měrtlová, RK-18-2015-04)
5. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
    ( S. Měrtlová, RK-18-2015-05)
6. Odměny za splnění osobních cílů (úkolů) pro ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
    ( S. Měrtlová, I. Hanáková Kosourová, RK-18-2015-06)
7. Informace o umístění Kraje Vysočina, Krajského úřadu Kraje Vysočina v soutěži Úřad roku Půl na Půl - respekt k rovným příležitostem
    ( Z. Kadlec, RK-18-2015-07)
8. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti poskytující sociální služby
    ( V. Švarcová. I. Hanáková Kosourová, RK-18-2015-08)
9. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, na projekt Hendikep není bariéra - program pro osoby s mentálním postižením
    ( V. Švarcová, RK-18-2015-09)
10. Podstatná změna XVII. projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
    ( V. Švarcová, RK-18-2015-10)
11. Informace o spuštění hlasování o krajských prioritách pro přípravu rozpočtu pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor
    ( D. Buřičová, RK-18-2015-11)
12. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015
    ( L. Seidl, RK-18-2015-12)
13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality v roce 2015
    ( I. Šteklová, RK-18-2015-13)
14. Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
    ( I. Šteklová, RK-18-2015-14)
15. Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2015
    ( I. Šteklová, RK-18-2015-15)
16. Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu
    ( I. Šteklová, RK-18-2015-16)
17. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
    ( I. Šteklová, RK-18-2015-17)
18. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
    ( I. Šteklová, RK-18-2015-18)
19. Návrh na poskytnutí věcného daru - Stavba Vysočiny 2014
    ( I. Šteklová, RK-18-2015-19)
20. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
    ( I. Šteklová, RK-18-2015-20)
21. Darování pozemku v k. ú. Hlinné
    ( P. Kolář, RK-18-2015-21)
22. Uzavření smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
    ( P. Kolář, RK-18-2015-22)
23. Majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného silnicí III/3525 v k.ú. Střítež u Jihlavy, změna usnesení 0571/09/2006/ZK
    ( P. Kolář, RK-18-2015-23)
24. Prodej pozemku v k.ú. Znětínek
    ( P. Kolář, RK-18-2015-24)
25. Uzavření nepojmenovaných smluv zakládajících právo provést stavbu III/0027 Hrbov - most ev. č. 0027-1
    ( P. Kolář, RK-18-2015-25)
26. Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-18-2015-26)
27. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-18-2015-27)
28. Výkup pozemku v k. ú. a obci Bohdalín
    ( P. Kolář, RK-18-2015-28)
29. Žádost o prominutí smluvní pokuty - prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
    ( P. Kolář, RK-18-2015-29)
30. Prodej pozemku v k. ú. a obci Tasov
    ( P. Kolář, RK-18-2015-30)
31. Bezdůvodné obohacení za užívání pozemků v k. ú. a obci Skřinářov
    ( P. Kolář, RK-18-2015-31)
32. Darování pozemku v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou
    ( P. Kolář, RK-18-2015-32)
33. Darování pozemků v k. ú. Třebíč a v k. ú. Střítež u Třebíče
    ( P. Kolář, RK-18-2015-33)
34. Prodej pozemků v k.ú. Březolupy
    ( P. Kolář, RK-18-2015-34)
35. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Chotěboř
    ( P. Kolář, RK-18-2015-35)
36. Neuplatnění předkupního práva - k.ú. Obyčtov
    ( P. Kolář, RK-18-2015-36)
37. Prodej pozemku v k. ú. Vír
    ( P. Kolář, RK-18-2015-37)
38. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
    ( P. Kolář, RK-18-2015-38)
39. Smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy akce III/36044 Křižanov - most ev. č. 36044-1
    ( P. Kolář, RK-18-2015-39)
40. Informace u uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutí o žádosti o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
    ( M. Ňachaj, RK-18-2015-40)
41. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2015 - schválení navržených podpor
    ( P. Pavlinec, RK-18-2015-41)
42. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2015 - schválení navržených podpor
    ( P. Pavlinec, RK-18-2015-42)
43. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2014 - žádost o změnu v projektu
    ( P. Pavlinec, RK-18-2015-43)
44. Návrh na projednání 3. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
    ( M. Hyský, J. Strejček, RK-18-2015-44)
45. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
    ( M. Hyský, J. Strejček, RK-18-2015-45)
46. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt Úspory energií - Gymnázium Telč - stará budova
    ( I. Fryšová, RK-18-2015-46)
47. Smlouva o nájmu nebytových prostor
    ( I. Fryšová, RK-18-2015-47)
48. Změna projektu Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova
    ( I. Fryšová, RK-18-2015-48)
49. Monitorovací hlášení projektu Vzdělávání pro zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-18-2015-49)
50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj, poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21
    ( I. Fryšová, RK-18-2015-50)
51. Rozhodnutí o neposkytnutí dotace
    ( I. Fryšová, RK-18-2015-51)
52. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
    ( E. Horná, RK-18-2015-52)
53. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
    ( E. Horná, RK-18-2015-53)
54. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2015 - návrh na poskytnutí dotací
    ( E. Horná, RK-18-2015-54)
55. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
    ( E. Horná, RK-18-2015-55)
56. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
    ( E. Horná, RK-18-2015-56)
57. Záměr dalších úprav parku u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
    ( E. Horná, RK-18-2015-57)
58. Strategie zvláštní územní ochrany přírody Kraje Vysočina
    ( E. Horná, RK-18-2015-58)
59. Projektový záměr příspěvkové organizace - OP VK
    ( K. Ubr, RK-18-2015-59)
60. Schválení jednorázového pořízení a následného vydání propagačních předmětů
    ( K. Ubr, RK-18-2015-60)
61. Národní finále ČR žáků základních praktických a speciálních škol - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
    ( K. Ubr, RK-18-2015-61)
62. Hry VII. letní olympiády pro děti a mládež ČR - darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
    ( K. Ubr, RK-18-2015-62)
63. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( K. Ubr, RK-18-2015-63)
64. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
    ( K. Ubr, RK-18-2015-64)
65. Souhlas s uzavřením dodatků smluv o výpůjčce majetku pro vzdělávací účely - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
    ( K. Ubr, RK-18-2015-65)
66. Projekt EDU.ECO.NET (EDU.REGION) - dodatek ke smlouvě o zápůjčce pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci
    ( K. Ubr, RK-18-2015-66)
67. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2015
    ( K. Ubr, RK-18-2015-67)
68. Změny ve školském rejstříku
    ( K. Ubr, RK-18-2015-68)
69. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
    ( K. Ubr, RK-18-2015-69)
70. Podpora zahraničního vysokoškolského studia v partnerských regionech
    ( K. Ubr, RK-18-2015-70)
71. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz