Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 38/2015 - 17.12.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - Stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
03Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
04Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - realizace projektu eMeDocS
05Peněžní dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
06Peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
07Peněžní a věcné dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
08Peněžní dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
09Věcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenici nad Lipou, příspěvkovou organizaci
10Nájem movité věci s následnou koupí pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
11Souhlas s realizací investičního záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
12Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
13Návrh aktualizace odpisových plánů k 31. 12. 2015 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
14ERP systém - vytvoření skupiny koordinátorů
15Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
16Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku zdravotnictví
17Strategie rozvoje elektronických služeb v oblasti zdravotní a zdravotně-sociální péče Kraje Vysočina na období 2016-2020
18Aktualizace Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet
19Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Nákup tiskových multifunkčních zařízení a tiskáren
20Návrh na poskytnutí finančního daru pro klienty a pracovníka Domova Kopretina Černovice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
21Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
225. monitorovací zpráva projektu Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
23Předložení projektu Žijeme naplno - rozvoj kvality pobytových sociálních služeb v komunitě Domova bez zámku, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
24Transformační plán Domova Háj, příspěvkové organizace a předložení projektu Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
25Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kopretina Černovice, příspěvková organizace
26Předložení projektu Žijeme doma, žijeme v komunitě Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
27Závěrečná monitorovací zpráva projektu Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit v Kraji Vysočina
28Předložení projektu Krok do života - podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
29Návrh na změnu tvorby a čerpání fondu investic u Domova Ždírec, příspěvkové organizace
30Schválení Závěrečné monitorovací zprávy č. 5 projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt III.
31Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb, stanovení platu
32Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina na úseku sociálních služeb
33Stanovení platu ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
34Pravidla Rady Kraje Vysočina
35Návrh na rozpočtové opatření na Kapitole Evropské projekty - vratka nevyčerpaných prostředků projektu Zvýšení kvality finančního řízení příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
36Informace o veřejných zakázkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací za období od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru (učebnice českého jazyka)
38Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v první polovině roku 2016 (VIP akce)
39Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapojení vrácených finančních prostředků do rozpočtu kraje a do Fondu Vysočiny
40Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
41Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
42Přijetí daru pozemku v k. ú. Helenín a obci Jihlava
43Prodej pozemku v k.ú. Olešná u Havlíčkova Brodu a obci Olešná
44Veřejná zakázka na stavební práce SŠ PTA Jihlava - rekonstrukce toalet Polenská, rekonstrukce učeben a šatny v 1. NP Polenská
45Majetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
46Majetkoprávní vypořádání pozemku pod stávající silnicí II/388 a předání pozemků v k.ú. Bohdalov do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
47Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na gymnáziu
48Ukončení projektu dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření
49Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/408 Jemnice - Dobrá Voda - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
50Dohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty při realizaci akce II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
51Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-04-2015, mosty
52Veřejná zakázka na stavební práce: III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
53Veřejná zakázka na stavební práce: II/405 Příseka - průtah
54Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV01187.0021
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení závěrečné etapy realizace projektu Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti CR pro období 2014-2015
56Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina
57Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
58Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energie - SPŠ stavební Třebíč - provozní budova a Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská
59Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina
60Návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva
61Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon , Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - no
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty v souvislosti s porušením rozpočtové kázně v rámci OPVK
63Evropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti v roce 2015
64Projekt Od myšlenky k výrobku 2
65Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka finančních prostředků Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod u projektu Od myšlenky k výrobku
66Návrh na úpravu investičního plánu České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na rok 2015
67Úhrada bezdůvodného obohacení v k.ú. Habry a související úkony
68Předložení projektu Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p. o. do Operačního programu Zaměstnanost
69Vzor pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz