Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-52

RK-38-2015-52.doc  RK-38-2015-52pr01.doc  RK-38-2015-52pr02.doc  RK-38-2015-52pr03.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-38-2015-52
NázevVeřejná zakázka na stavební práce: III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky na stavební práce III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu , která zahrnuje sanaci svahu komunikace silnice III/03815 v délce cca 70 m a rekonstrukce stávajícího propustku. Dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky bude zadávací řízení zadáváno jako podlimitní otevřené řízení zahájené odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje zadávací dokumentace dotčené veřejné zakázky jsou obsaženy v materiálu RK-38-2015-52, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy komise pro otevírání obálek, resp. hodnotící komise.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-38-2015-52, př. 1;
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-38-2015-52, př. 2;
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-38-2015-52, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva Kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu
K zadání veřejných zakázek odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek - uveřejnění veřejné zakázky - do 21. 12. 2015
* konec lhůty pro podávání nabídek a otevírání obálek - 13. 1. 2016
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-38-2015-52, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-38-2015-52, př. 2;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-38-2015-52, př. 3;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na III/03815 Dlouhá Ves - sanace svahu dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-38-2015-52, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 3. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz