Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-49

RK-38-2015-49.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-38-2015-49
NázevPřipsání dotace na projekt silniční infrastruktury II/408 Jemnice - Dobrá Voda - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán radě kraje z důvodu připsání dotace ze strany Řídicího orgánu Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen OP AT-CZ ) Úřadu dolnorakouské zemské vlády na projekt silniční infrastruktury s názvem II/408 Jemnice - Dobrá Voda a z toho vyplývající rozpočtové opatření na základě schválené závěrečné žádosti o platbu. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj byla připsána na účet u ČNB dne 25. 11. 2015 ve výši 103 454,67 Kč (3 828,11 EUR). Schválená dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj v předpokládané výši 65 078 EUR dosud na devizový účet kraje OP AT-CZ nebyla připsána.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda o přijaté finanční prostředky z OP AT-CZ ve výši 3 828,11 EUR (103 454,67 Kč). Zůstatek dotace ze zvláštního účtu II/408 Jemnice - Dobrá Voda bude v celé výši převeden do Fondu strategických rezerv (dále jen FSR ) nebo na splátku kontokorentního úvěru.
StanoviskaOdbor ekonomický
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 3 828,11 EUR (103 454,67 Kč), které byly připsány na zvláštní účet projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OP AT-CZ ve výši 3 828,11 EUR (103 454,67 Kč), která je určena na financování projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda o splátku kontokorentního úvěru ve výši přijaté dotace.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 30. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz