Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-13

RK-38-2015-13.doc  RK-38-2015-13pr01.xls
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-38-2015-13
NázevNávrh aktualizace odpisových plánů k 31. 12. 2015 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
Zpracoval3 Návrh aktualizace odpisových plánů k 31. 12. 2015 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina pro: jednání rady kraje č. 38/2015 dne 17. 12. 2015 zpracovaly: K. Smejkalová, M. Kazdová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuZ ustanovení § 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku, anebo které hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územně samosprávných celků, o něm účtují a odpisují ho a jsou povinny sestavovat odpisový plán, na jehož podkladě provádějí odpisování majetku v průběhu jeho používání. Povinnost příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina vytvářet odpisový plán je dále stanovena Pravidly Rady Kraje Vysočina pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odpisování dlouhodobého majetku ze dne 3. 7. 2012 č. 09/12.
Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina tak sestavují odpisové plány, které jsou součástí finančních plánu a jsou schvalovány radou kraje.
Usnesením č. 1705/28/2015/RK rada kraje schválila aktualizaci odpisových plánů zdravotnických příspěvkových organizací. Dne 20. 11. 2015 byl všem ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina přes Portál příspěvkových organizací uložen úkol, aby do 1. prosince 2015 předložili aktualizované odpisové plány ve vazbě na skutečnost k 31. 12. 2015. Tento úkol byl zadán na základě sdělení Odboru kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina, který upozornil, že nebudou-li odpisové plány odpovídat skutečnosti, bude toto považováno za porušení rozpočtové kázně.
V případě Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, nedošlo u schváleného odpisového plánu k žádné změně, a proto nebyla jeho aktualizace provedena.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit aktualizaci odpisových plánů příslušných zdravotnických příspěvkových organizací k 31. 12. 2015 dle materiálu RK-38-2015-13, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
aktualizaci odpisových plánů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace a Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2015 dle materiálu RK-38-2015-13, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ředitelka Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz