Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-28

RK-38-2015-28.doc  RK-38-2015-28pr01.doc  RK-38-2015-28pr02.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-38-2015-28
NázevPředložení projektu Krok do života - podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
Zpracoval A. Indrová, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu, zpracoval Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace záměr projektu Krok do života - podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci. Projektová fiše je obsažena v materiálu RK-38-2015-28, př. 1. Povinnou přílohou projektové žádosti v rámci zmíněné výzvy je vyjádření zřizovatele o závazku k deinstitucionalizaci, který je obsažen v materiálu RK-38-2015-28, př. 2.
Ředitelka organizace Mgr. Silvie Tomšíková se obrátila na svého zřizovatele dle pravidel Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací s žádostí schválení předběžného záměru projektu s názvem Krok do života - podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci. Realizace tohoto projektu spadá do výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 37 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.
Cílem projektu je podpora a rozvoj služby domov se zvláštním režimem zaměřené na odstraňování dopadů institucionalizace a integraci uživatelů služby do běžného prostředí. Žadatelem projektu bude Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace Kraje Vysočina, která prošla v posledních letech částečnou transformací z ústavního typu služby v komunitní typ pobytové sociální služby.
Téměř polovina klientů Domova Kamélie Křižanov, p. o. tak žijí v domácnostech rodinného typu v běžné zástavbě měst a obcí v okrese Žďár nad Sázavou.
Projekt reaguje na potřeby spojené s rozvojem nových forem pobytových služeb v komunitě v tomto případě především služby domov se zvláštním režimem, kterou organizace začala poskytovat nově od listopadu letošního roku. Služba je poskytována 6 klientům ve dvou domácnostech v Kadolci. Přestože je proces transformace po investiční stránce v této službě dokončen, v komunitním typu bydlení je třeba nastavit nový způsob poskytování sociálních služeb s ohledem na specifickou cílovou skupinu.
Projekt se tedy zaměřuje svými aktivitami na zvýšení kvality zmíněné sociální služby zabezpečením dostatečného počtu odborných pracovníků, zajištění odborné psychologické péče, zajištění odborného vzdělávání pro zaměstnance služby v návaznosti na individuální potřeby uživatelů a v oblasti směřující k jejich aktivizaci, podpoře jejich samostatnosti, rozvoji schopností a dovedností, na nákup zařízení a vybavení sloužící k nácviku činností v rámci sociální rehabilitace apod.
Předpokládaná částka žadatele pro realizaci tohoto projektu činí 3 812 500 Kč dle materiálu RK-38-2015-28, př. 1, z toho spoluúčast žadatele činí 5 %, podpora z fondů EU bude ve výši
85 % a zbývajících 10 % je hrazeno ze státního rozpočtu. Spoluúčast žadatele činí 190 625 Kč, která bude hrazená zčásti ze sponzorských darů organizace a případně z příspěvku zřizovatele. Finanční stránka bude řešena samostatným materiálem, v případě schválení projektu Krok do života - podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.
Návrh řešení Projekt je v souladu s předmětem činnosti, vizí a posláním Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, a umožňuje podporu a rozvoj služby domov se zvláštním režimem zaměřené na odstraňování dopadů institucionalizace a integraci uživatelů do běžného prostředí.
Odbor sociálních věcí proto doporučuje radě kraje souhlasit s předloženým projektovým záměrem Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace. Tím budou splněny podmínky zřizovatele pro podání projektu, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
StanoviskaStanovisko projektové kanceláře:
Projektová kancelář souhlasí s projektovými záměry.

Stanovisko ekonomického odboru:
Podle projektové fiše bude spoluúčast žadatele ve výši cca 191 tis. Kč a bude hrazena zčásti ze sponzorských darů. Případný příspěvek zřizovatele na spoluúčast bude řešen samostatným materiálem v případě schválení projektu.

Stanovisko odboru regionálního rozvoje:
ORR nemá připomínky k projektovému záměru, materiál však neobsahuje posouzení dle čl. 4 odst. 3 Pravidel RK k projektovému řízení PO a to zejména v bodě reálnost financování projektu vzhledem k rozpočtu příspěvkové organizace (nejen s ohledem na finanční spoluúčast ale i na případné předfinancování projektu a riziko porušení rozpočtové kázně spojené s předfinancováním projektu apod.).
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
podání projektové žádosti projektu Krok do života - podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci;
souhlasí
s předloženým projektovým záměrem Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, v rámci výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu č. 37 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu dle materiálu RK-38-2015-28, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz