Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-47

RK-38-2015-47.doc  RK-38-2015-47pr01.doc  RK-38-2015-47pr02.doc  RK-38-2015-47pr03.doc  RK-38-2015-47pr04.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-38-2015-47
NázevVeřejná zakázka na stavební práce Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na gymnáziu
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na gymnáziu .
Předmětem této stavební akce je realizace celkové rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace stávající budovy gymnázia na adrese Jirsíkova 244, Pelhřimov.
Předmětný objekt je ve vlastnictví zadavatele a rekonstrukce elektroinstalace umožní jeho další provozuschopnost. Cílem veřejné zakázky je rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace budovy gymnázia (stará i nová část). U silnoproudu se jedná o nové podružné rozvaděče v podlažích, osvětlovací tělesa včetně nouzového osvětlení, nový rozvod elektroinstalace s vypínači a zásuvkami a provedení uzemňovacích rozvodů. Součástí slaboproudé části jsou datové rozvody, EPS, jednotný čas včetně zvonění a rozhlasu a telefonní ústředna. Rekonstrukce bude provedena ve dvou etapách (1. etapa 06/2016-09/2016, 2. etapa 06/2017-09/2017). Akce je zařazena do rozpočtu kraje pro rok 2016.
Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem zpracovaným projektantem akce společností PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 280 94 026, a to v částce cca 17 627 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen ZVZ), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.
V souladu s § 86 ZVZ bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 22. 10. 2015 předběžné oznámení veřejné zakázky Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na gymnáziu , které bylo zveřejněno dne 23. 10. 2015 pod č. VZ 525087. Podmínka ZVZ pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky nejdříve 1 měsíc od odeslání předběžného oznámení byla tímto splněna.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje:
* schválit odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-38-2015-47, př. 1
* rozhodnout o zahájení veřejné zakázky na stavební práce Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na gymnáziu formou otevřeného řízení dle § 27 ZVZ v souladu se Zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek dle materiálu RK-38-2015-47, př. 2 a př. 2a
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-38-2015-47, př. 3
* jmenovat hodnotící komisi dle materiálu RK-38-2015-47, př. 4

OM navrhuje k zadávání veřejné zakázky tyto termíny a kritéria:
- odeslání oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek - do 6. 1. 2016
- konec lhůty pro podávání nabídek - 27. 1. 2016 ve 13.00 hod. (předpoklad). Pro stanovení lhůty pro podání nabídek může být využita zákonná možnost jejího zkrácení v souladu s § 40 odst. 1 Zákona
- způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena

Navrhované termíny jsou orientační a budou upřesněny v závislosti na zahájení zadávacího řízení. Pro stanovení lhůty pro podání nabídek bude využita zákonná možnost jejího zkrácení v souladu s § 40 odst. 1 ZVZ.
StanoviskaStanovisko OŠMS: OŠMS souhlasí s předloženým návrhem.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-38-2015-47, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov - oprava elektroinstalace na gymnáziu formou otevřeného řízení dle ZVZ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-38-2015-47, př. 2;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-38-2015-47, př. 3;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-38-2015-47, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 6. 1. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz