Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-63

RK-38-2015-63.doc  RK-38-2015-63pr01.doc  RK-38-2015-63pr02.doc  RK-38-2015-63pr03.doc
Číslo materiálu63
Číslo jednacíRK-38-2015-63
NázevEvropský region Dunaj Vltava - informace o činnosti v roce 2015
Zpracoval I. Fryšová, I. Hájková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informaci o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava (dále jen ERDV ) za rok 2015.
Usnesením č. 0343/04/2012/ZK Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o uzavření mezinárodní spolupráce v rámci Evropského regionu Dunaj Vltava (Zastupitelstvo kraje rozhoduje o uzavření mezinárodní spolupráce v rámci Euroregionu Dunaj Vltava dle materiálu ZK-04-2012-78, př. 2). ERDV byl slavnostně založen 30. 6. 2012.
V roce 2015, za který je předkládána tato zpráva, předsedal Evropskému regionu Dunaj Vltava Plzeňský kraj. I v tomto roce lze za těžiště práce ERDV považovat činnost 7 znalostních platforem. Přehled jednání jednotlivých znalostních platforem je obsahem materiálu RK-38-2015-63, př. 1.

Kraj Vysočina garantuje znalostní platformu Pracovní trh. Pro rok 2015 byla jako nosná pro přípravu projektů z akčního rozpočtu ERDV a fondů EU odborníky v platformě stanovena témata:
1) zlepšení jazykových znalostí (němčina, čeština)
2) zvýšení atraktivity přeshraničního trhu práce a vytvoření dalších pobídek pro udržení mladých lidí a kvalifikovaných odborníků v regionu.

V rámci naplňování těchto dvou témat byly realizovány následující konkrétní kroky:
a) příprava středoškolské studentské soutěže v ERDV
- druhý ročník středoškolské studentské soutěže byl vyhlášen v polovině prosince 2015
- téma soutěžních příspěvků směřováno do oblasti cestovního ruchu - Poznej skryté krásy Evropského regionu Dunaj Vltava
- časový harmonogram:
10. 12. 2015 vyhlášení soutěže a rozeslání na střední školy v ERDV
15. 4. 2016 uzávěrka pro příjem přihlášek
15. 4. - 6. 5. 2016 hodnocení v rámci regionálních kol soutěže
6. 5. 2016 výsledky regionálních kol
6. 5. - 27. 5. 2016 mezinárodní kolo ERDV
8. - 17. 6.2016 slavnostní vyhlášení vítězů
Výherci této soutěže budou mít možnost cestovat a poznávat ERDV, navštívit kancelář ERDV v Linci apod.

b) realizace středoškolských studentských stáží a exkurzí
- Evropský region Dunaj Vltava finančně podpořil prostřednictvím akčního rozpočtu 2 projekty středních škol z Vysočiny, které byly realizovány v průběhu října 2015:
1) odborná stáž dvou studentek oboru cukrář v soukromé cukrárně v Regensburgu:
o cíl projektu:
* upevnění jazykových dovedností (běžná komunikace, odborné názvosloví apod.),
* zvýšení odborných znalostí (nové výrobní postupy, normy v porovnání členských regionů v ERDV atd.),
* získání kontaktů a nalezení nových partnerů pro další spolupráci.
2) exkurze 8 gymnazistů do Regensburgu
o cíl projektu
* rozvoj jazykových dovedností studentů,
* získání kontaktů a nalezení nových partnerů pro další spolupráci.

c) nastavení pravidel možné podpory lektora (rodilého mluvčího) pro dlouhodobou spolupráci při výuce němčiny na středních školách v Kraji Vysočina. Pravidla byla schválena, první projekt k zajištění lektora s využitím akčního rozpočtu ERDV pro školní rok 2016 / 2017 bude podán v 1. čtvrtletí 2016.

d) realizace stáží pro studenty VŠ ERDV v Kanceláři ERDV v Linci
- ve spolupráci s Kanceláří ERDV připraven projekt k financování z programu ERASMUS +
- z důvodu naplnění personální kapacity kanceláře bude projekt realizován až v roce 2016, přičemž snahou regionu je zapojení především studentů z Vysoké školy polytechnické Jihlava, obor cestovní ruch.

Přehled témat a projektů řešených ostatními znalostními platformami, do kterých je rovněž Kraj Vysočina zapojen, v průběhu roku 2015 je obsahem materiálu RK-38-2015-63, př. 2.
Obecně lze tyto aktivity shrnout:
- odborníci v dané znalostní platformě prezentují zajímavé projekty v dané oblasti, realizované v některém z regionu ERDV, s cílem předání dobré praxe,
- definují možné projekty k realizaci z akčního rozpočtu ERDV,
- připravují projektové fiše k projektům, které se budou ucházet o podporu v programech Evropské územní spolupráce, Central Europe, Start Dunaj apod.
- podílí se na přípravě odborných konferencí pro odbornou ale i širokou veřejnost, jako byly v roce 2015 např.:
o Trilaterální dopravní konference za účasti zástupců ministerstev dopravy - březen 2015
o Konference Průmysl 4.0. - ERDV jako Inovativní průmyslový prostor - říjen 2015
o Mezinárodní konference dopravy LOGI 2015 - říjen 2015
- spolupracují na přípravě odborných publikací, viz materiál RK-38-2015-63, př. 3:
o aktualizované vydání Průvodce vysokých škol ERDV + mapa vysokých škol - brožura ve dvou jazykových mutacích poskytuje ucelenou nabídku studijních oborů VŠ v rámci ERDV a v rámci celého ERDV bude distribuována do všech SŠ a VŠ. V případě VŠ je cílem podnítit další spolupráci na výměnných studijních pobytech, výzkumných projektech atd.,
o novinová příloha Wirtschaftszeitung Portrét - ERDV jako inovačního prostoru - představení Evropského regionu Dunaj-Vltava jako regionu inovací, jehož součástí jsou stručné informace o členských regionech ERDV a přehled aktuálně řešených témat v jednotlivých znalostních platformách.
o brožura Příprava a realizace dopravních staveb v zemích ERDV , která shrnuje podmínky pro přípravu a realizaci dopravních staveb v rámci jednotlivých zemí (ČR, AT, DE) ERDV, upozorňuje na rozdílnost legislativních předpisů apod. Tato brožura bude ve dvou jazykových verzích k dispozici studentům dopravních a stavebních oborů VŠ v regionech ERDV, institucím v oblasti dopravy, ministerstvům atd.
o přehled Klastry v ERDV - tiskovina mapující fungující klastry v Evropském regionu Dunaj-Vltava a obsahující řadu kontaktních informací, bude distribuována na odborných akcích zaměřených na podnikatelský, výzkumný a vysokoškolský sektor.
o Energetická analýza či analýza strategií pro inteligentní specializaci v Evropském regionu Dunaj-Vltava atd.

ERDV se v průběhu letošního roku rovněž prezentoval na celé řadě akcí pro veřejnost, realizovaných v jednotlivých regionech. Seznam těchto akcí definují Regionální kontaktní místa ve spolupráci s Kanceláří ERDV. V Kraji Vysočina byla např. finančně z rozpočtu ERDV podpořena akce Světového poháru biatlonu v Novém Městě na Moravě či regionální dny, v rámci kterých byly v Plzni prezentovány regionální produkty Kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-38-2015-63.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava v roce 2015 dle materiálu
RK-38-2015-63.
Odpovědnost ORR
Termín 17. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz