Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-61

RK-38-2015-61.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-38-2015-61
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekty Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon , Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - no
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace z Fondu soudržnosti EU (dále jen FS ) a ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ). Projekty jsou realizovány v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.
Usnesením č. 0414/05/2014/ZK ze dne 9. 9. 2014 ( Zastupitelstvo kraje schvaluje odůvodnění veřejných zakázek: Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu , Úspory energií - Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - pavilon Koželská , Úspory energií - Akademie-VOŠ, gymn. a SOŠ - internát Světlá nad Sázavou , Úspory energií - Gymnázium Telč - stará budova , Úspory energií - SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova , Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova , Úspory energií - SŠ stavební Třebíč - provozní budova , Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon dle materiálu ZK-05-2014-50, př. 2; převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 106 000 000 Kč na zvláštní účet projektu Realizace úspor energií - 60. výzva OPŽP s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu ) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina převod finančních prostředků na zvláštní účty výše uvedených projektů.
Usnesením č. 1099/19/2015/RK ( Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon dle materiálu RK-19-2015-46, př. 1; uzavřít Smlouvu č. 14206393 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-19-2015-46, př. 2. ),
usnesením č. 1138/20/2015/RK ze dne 16. 6. 2015 ( Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Hotelová škola Třebíč - budova internátu dle materiálu RK-20-2015-12, př. 1 a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt SPŠ Pelhřimov - učební pavilon Friedova dle materiálu
RK-20-2015-12, př. 3; uzavřít Smlouvu č. 14211043 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu
RK-20-2015-12, př. 2 a Smlouvu č. 14206313 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu
RK-20-2015-12, př. 4. )
a usnesením č. 1263/21/2015/RK ze dne 30. 6. 2015 ( Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova dle materiálu RK-21-2015-81, př. 3; uzavřít Smlouvu č. 14205713 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-21-2015-81, př. 4. ) rozhodla Rada Kraje Vysočina uzavřít Smlouvy o poskytnutí podpory na výše uvedené projekty.
Dne 7. 12. 2015 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 957 038,80 Kč z FS a 56 296,40 Kč ze SFŽP na projekt Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon .
Dne 7. 12. 2015 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky dotace ve výši 472 038,49 Kč z FS a 27 766,97 Kč ze SFŽP na projekt Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu .
Dne 4. 12. 2015 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky dotace ve výši 1 177 684,29 Kč z FS a 69 275,54 Kč ze SFŽP na projekt Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova .
Dotace byly převedeny na bankovní účet projektu Úspory energie IV. , č. ú.: 4200511030/6800. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon o částku 1 013 335,20 Kč, projektu Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu o částku 499 805,46 Kč a projektu Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova o částku 1 246 959,83 Kč.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon o částku
1 013 335,20 Kč, projektu Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu o částku 499 805,46 Kč a projektu Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova o částku 1 246 959,83 Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický: Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace na projekty Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon o částku 1 013 335,20 Kč, Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu o částku 499 805,46 Kč a Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova o částku 1 246 959,83 Kč.
Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu Úspory energií - SŠ automobilní Jihlava - učební pavilon o částku 1 013 335,20 Kč, projektu Úspory energií - Hotelová škola Třebíč - budova internátu o částku 499 805,46 Kč a projektu Úspory energií - OA a HŠ Velké Meziříčí - nová budova o částku
1 246 959,83 Kč.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz