Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-23

RK-38-2015-23.doc  RK-38-2015-23pr01.doc  RK-38-2015-23pr02.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-38-2015-23
NázevPředložení projektu Žijeme naplno - rozvoj kvality pobytových sociálních služeb v komunitě Domova bez zámku, příspěvkové organizace, do Operačního programu Zaměstnanost
Zpracoval A. Indrová, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu, zpracoval Domov bez zámku, příspěvková organizace záměr projektu Žijeme naplno - rozvoj kvality pobytových sociálních služeb v komunitě. Projektová fiše je obsažena v materiálu
RK-38-2015-23, př. 1. Povinnou přílohou projektové žádosti v rámci zmíněné výzvy je vyjádření zřizovatele o závazku k deinstitucionalizaci, který je obsažen v materiálu
‚RK-38-2015-23, př. 2.
Ředitelka organizace Mgr. Hana Šeráková se obrátila na svého zřizovatele dle pravidel Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací s žádostí schválení předběžného záměru projektu s názvem Žijeme naplno - rozvoj kvality pobytových sociálních služeb v komunitě. Realizace tohoto projektu spadá do výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 37 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.
Cílem projektu je podpořit pobytové služby nově poskytované v komunitě tak, aby vedly k začlenění uživatelů do běžného života společnosti. Žadatelem projektu bude Domov bez zámku, příspěvková organizace Kraje Vysočina, která prošla v minulých letech celkovou transformací z ústavního typu pobytové služby v komunitní typ pobytových sociálních služeb.
Všichni klienti Domova bez zámku, p. o. tak žijí v domácnostech rodinného typu v běžné zástavbě měst a obcí v okrese Třebíč.
Projekt reaguje na potřeby spojené s rozvojem nových forem pobytových služeb v komunitě.
Ačkoliv je proces transformace po investiční stránce dokončen, v komunitním typu bydlení je třeba nastavit nový způsob poskytování sociálních služeb, který poveden k odstranění institucionálních prvků přenesených z původního zařízení. Ekonomicky efektivně nastavené personální obsazení nedovoluje dostatečnou podporu individuálních aktivit klientů. Sociální pracovnice věnují většinu času povinné sociální agendě a nemají dostatečný prostor být vhodnými průvodci pro začleňování klientů do komunity v adaptačním období nových domácností. Rovněž pracovníci sociálních služeb se věnují aktivizaci a sociální rehabilitaci zejména skupinově, nikoliv individuálně. V organizaci dále jsou nedostatečně zpracována a proškolena témata, která jsou v ústavních zařízeních opomíjena či tabuizována. Jde zejména o sexualitu, partnerský život či aktivní trávení volného času osob s mentálním postižením.
Na tyto problematické oblasti reaguje projekt především podporou pracovníků v sociální péči a sociálních pracovnic prostřednictvím navýšení pracovních úvazků a vytvoření podmínek pro individuální podporu klientů a úspěšné sociální začleňování. Dále zajištěním podpory odborníků pro oblast sexuality a partnerských vztahů. Další aktivitou projektu bude školení zaměstnanců přímé péče - posílení jejich kompetencí pro oblast aktivizace klientů, individuálního plánování a sociálního začlenění do běžné komunity a nákup zařízení a vybavení sloužící k nácviku činností v rámci sociální a pracovní rehabilitace.


Předpokládaná částka žadatele pro realizaci tohoto projektu činí 9 072 500 Kč dle materiálu RK-38-2015-23, př. 1, z toho spoluúčast žadatele činí 5 %, podpora z fondů EU bude ve výši
85 % a zbývajících 10 % je hrazeno ze státního rozpočtu. Spoluúčast žadatele činí 453 625 Kč, která bude hrazená zčásti ze sponzorských darů organizace a případně z příspěvku zřizovatele. Finanční stránka bude řešena samostatným materiálem v případě schválení projektu Žijeme naplno - rozvoj kvality pobytových sociálních služeb v komunitě.
Návrh řešení Projekt je v souladu s předmětem činnosti, vizí a posláním Domova bez zámku, příspěvkové organizace, a umožňuje podpořit pobytové služby nově poskytované v komunitě tak, aby vedly k začlenění uživatelů do běžného života společnosti.
Odbor sociálních věcí proto doporučuje radě kraje souhlasit s předloženým projektovým záměrem Domova bez zámku, příspěvkové organizace. Tím budou splněny podmínky zřizovatele pro podání projektu, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
StanoviskaStanovisko projektové kanceláře:
Projektová kancelář souhlasí s projektovými záměry.

Stanovisko ekonomického odboru:
Podle projektové fiše bude spoluúčast žadatele ve výši cca 454 tis. Kč a bude hrazena zčásti ze sponzorských darů. Případný příspěvek zřizovatele na spoluúčast bude řešen samostatným materiálem v případě schválení projektu.

Stanovisko odboru regionálního rozvoje:
ORR nemá připomínky k projektovému záměru, materiál však neobsahuje posouzení dle čl. 4 odst. 3 Pravidel RK k projektovému řízení PO a to zejména v bodě reálnost financování projektu vzhledem k rozpočtu příspěvkové organizace (nejen s ohledem na finanční spoluúčast ale i na případné předfinancování projektu a riziko porušení rozpočtové kázně spojené s předfinancováním projektu apod.).
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
podání projektové žádosti projektu Žijeme naplno - rozvoj kvality pobytových sociálních služeb v komunitě;
souhlasí
s předloženým projektovým záměrem Domova bez zámku, příspěvkové organizace, v rámci výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu č. 37 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou, investiční priority 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu dle materiálu RK-38-2015-23, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz