Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-03

RK-38-2015-03.doc  RK-38-2015-03pr01.xls  RK-38-2015-03pr02.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-38-2015-03
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
Zpracoval K. Smejkalová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo zdravotnictví (dále jen MZ ) vydalo podle ustanovení § 60a odst. 11 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolaní a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky.
Dotace je určena pro krajem zřizované nemocnice, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu Rezidenční místa . V rámci systému postupného uvolňování dotací zaslalo MZ v průběhu října a listopadu 2015 na účet Kraje Vysočina finanční prostředky v celkové výši 496 571 Kč (ÚZ 35015 ve výši 393 400 Kč a ÚZ 35019 ve výši 103 171 Kč).
Přehled výše schválených dotací na náklady spojené se specializačním vzděláváním rezidenta pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina v roce 2015 je uveden v příloze
RK-38-2015-03, př. 1.
Návrh řešení Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2015, včetně změny závazného ukazatele Příspěvek na provoz u všech nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina ve výši dotace poukázané MZ na účet kraje dle materiálu RK-38-2015-03, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 496 571 Kč určené pro nemocnice zřizované krajem na rezidenční místa - lékařské obory (ÚZ 35015) a nelékařské obory (ÚZ 35019).
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O01194-30 (materiál RK-38-2015-03, př. 2).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu Rezidenční místa v celkové výši 496 571 Kč (ÚZ 35015 ve výši 393 400 Kč a ÚZ 35019 ve výši 103 171 Kč);
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
­ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 82 022 Kč
­ Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 226 400 Kč
­ Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 45 000 Kč
­ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 59 249 Kč
­ Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 83 900,00 Kč
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-38-2015-03, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz