Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-29

RK-38-2015-29.doc  RK-38-2015-29pr01.xls
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-38-2015-29
NázevNávrh na změnu tvorby a čerpání fondu investic u Domova Ždírec, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDomov Ždírec, příspěvková organizace, požádal o změnu tvorby a čerpání fondu investic z důvodu přijetí finančních prostředků a zařazení investičních akcí realizovaných v rámci projektu Handicap Fit financovaných z prostředků ERDF a SR (finanční spoluúčast Domova Ždírec, příspěvkové organizace je ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů). Cílem projektu bylo dílčími opatřeními zkvalitnit pobytové sociální služby v Kraji Vysočina a v Dolním Rakousku, a to formou realizace pilotních opatření dle nejlepších inovativních přístupů realizovaných na území Dolního Rakouska a Kraje Vysočina. Spolupráce vyústila v realizaci konkrétních aktivit pro zlepšení kvality života seniorů, handicapovaných osob nebo zvyšování kompetencí organizací poskytující stacionární služby. Realizací došlo k rozvoji specializovaných aktivit v oblasti sociální infrastruktury a výměny dobré praxe mezi poskytovateli pobytových sociálních služeb. Z Dolního Rakouska byl přenesen prostorový koncept Memory garden a Memory koridor (různé motivační a stimulující prvky pro trénink mozkové aktivity klientů). Protože se jednalo o majetek pořizovaný z evropského projektu, byl v roce 2014 schválen radou kraje usnesením 2323/37/2014/RK ze dne 9. 12. 2014 záměr pořízení investičního majetku, přičemž zastupitelstvo kraje již dříve schválilo zápůjčku na jeho pořízení. Jeho zavedení do čerpání fondu investic je však možné až poté, kdy byly organizaci výdaje na pořízení investičního majetku proplaceny, tedy až nyní po ukončení projektu. Zavedení investičního majetku pořízeného z projektu do fondu investic je předmětem tohoto materiálu. Schválené a upravené čerpání fondu investic je uvedeno v materiálu RK-38-2015-29, př. 1.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas s úpravou tvorby a čerpání fondu investic a odpisového plánu u Domova Ždírec, příspěvkové organizace na rok 2015.
Udělením souhlasu radou kraje má příspěvková organizace vytvořeny podmínky pro realizaci svých investičních záměrů v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje.
StanoviskaEkonomický odbor bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* tvorbu a použití fondu investic u Domova Ždírec, příspěvkové organizace pro rok 2015 dle materiálu RK-38-2015-29, př. 1;
* aktualizovaný odpisový plán u Domova Ždírec, příspěvkové organizace na rok 2015 dle materiálu RK-38-2015-29, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Ždírec, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz